Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Pablo Herráez Vilas

Pablo Herráez Vilas - articles

L'executivitat dels actes administratius sancionadors

La Llei 30/1992 resolia la qüestió de l'executivitat de les resolucions sancionadores establint en el seu article 138.3 que "La resolució és executiva quan posa fi a la via administrativa".

Amb anterioritat, el Tribunal Constitucional ja havia abordat la qüestió a la coneguda Sentència 66/1984, de …

per llegir-ne més

La motivació sempre és preceptiva en els actes administratius resolutoris

1. Plantejament

La motivació és un dels requisits dels actes administratius, que consisteix a expressar les raons que han portat l’òrgan que ha dictat un acte a fer-ho, i d’una determinada manera. Motivar és, per tant, justificar la decisió adoptada per l’òrgan administratiu, i és un element …

per llegir-ne més

Els anomenats "programes de clemència" en el procediment sancionador (art. 62.4 de la Llei 39/2015)

1. Antecedents

Els programes de clemència van néixer en l'àmbit de la protecció de la competència i de la lluita contra els càrtels. S'originen en la política de clemència corporativa dels Estats Units, establerta el 1978 com a eina de la política antimonopoli per la qual s'atorgava …

per llegir-ne més

Persona denunciant i denúncia en la Llei 39/2015

1. Antecedents: la regulació insuficient de la denúncia

La legislació precedent sobre procediment administratiu comú ha dedicat molt poca atenció a la denúncia. Tant la Llei de 17 de juliol de 1958 com la Llei 30/1992 es refereixen a la denúncia com una de les causes que poden donar …

per llegir-ne més

La nova regulació de la prescripció en el dret administratiu sancionador

1. L’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i les sancions administratives per prescripció

Així com en matèria tributària hi ha dos preceptes que regulen amb caràcter general l’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i sancions tributàries (articles 189 i 190 de la Llei 58 …

per llegir-ne més

Dues sentències recents del Tribunal Constitucional sobre la Llei 39/2015

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de Canàries van presentar sengles recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra determinats preceptes de la Llei 39/2015, que van ser admesos a tràmit, respectivament, com a recurs 3628-2016 i recurs 3865-2016 (Butlletí Oficial de l'Estat núm …

per llegir-ne més

Conservació i eliminació dels documents administratius: els arxius

1. L'arxiu, ara més a prop

La implantació de l’Administració electrònica canvia radicalment la posició dels arxius davant dels procediments administratius. En l’Administració tradicional, que treballava en paper, l’arxiu era el lloc físic on es conservaven els expedients administratius una vegada resolts els procediments –l’anomenat …

per llegir-ne més

Les oficines d'assistència en matèria de registres

1. Administració electrònica sí, però també atenció personal

Amb la decidida intenció d'implantar definitivament l'Administració electrònica, la Llei 39/2015 estableix que cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en substitució del Registre general que establia la Llei 30/1992 sense exigir que fos electrònic …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

4.3 Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

L'article 17 de la Llei 40/2015 regula el funcionament dels òrgans col·legiats, el qual reprodueix les regles clàssiques que contenia anteriorment l'article 26 de la Llei 30/1992 i, a més a més, inclou com a novetat …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre (I)

1. Plantejament de la qüestió

Així com el funcionament i la formació de la voluntat dels òrgans unipersonals no presenta cap problema des del punt de vista de l’operativa en tant que són conseqüència de l’activitat de la persona titular (la voluntat de l’òrgan unipersonal és la …

per llegir-ne més

Torna a munt