Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Pablo Herráez Vilas

Pablo Herráez Vilas - articles

L'ampliació de terminis en la Llei 39/2015

1. Plantejament

Tot i que els terminis establerts legalment obliguen les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els assumptes i també les persones interessades (art. 29), les diferents lleis sobre procediment administratiu han establert la possibilitat d'ampliar-los perquè en determinats casos el …

per llegir-ne més

Els efectes de la no emissió dels informes en termini

Els informes són probablement els actes d'instrucció més habituals en el procediment administratiu, i, des d'aquesta perspectiva, aporten una part molt significativa de la informació que necessita l'òrgan encarregat de dictar la resolució per exercir la seva funció. Els informes són el vehicle mitjançant el qual es …

per llegir-ne més

L’expedient administratiu, una regulació inèdita fins ara a la legislació sobre procediment administratiu

Tot i que la legislació precedent sobre procediment administratiu (la Llei de 17 de juliol de 1958 i la Llei 30/1992) utilitza amb profusió el concepte d'expedient administratiu, ni el defineix ni el regula sistemàticament. A més a més, la primera, com es pot veure al llarg de …

per llegir-ne més

Novetats de la Llei 39/2015 en matèria de còmput de terminis

La importància del temps en el procediment administratiu s'evidencia perquè apareix d'una manera determinant en múltiples aspectes de la seva regulació: el sotmetiment de l'actuació administrativa a terminis; l'exigència, en general, que aquella es dugui a terme en dies hàbils; la producció del silenci administratiu o …

per llegir-ne més

Les actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment

La Llei 39/2015 introdueix com a nou tràmit en el procediment administratiu comú les actuacions complementàries per resoldre el procediment l'article 87. Anteriorment, el tràmit només era establert en l’àmbit del procediment sancionador pel Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel …

per llegir-ne més

La tramitació simplificada del procediment administratiu

Una de les novetats més destacades que presenta la Llei 39/2015 és la disposició de la tramitació simplificada del procediment administratiu comú a l'article 96. En síntesi, la tramitació simplificada comporta la reducció del termini per resoldre respecte del termini normativament establert amb caràcter general. Anteriorment, s’havia …

per llegir-ne més

La nova versió del silenci administratiu en la Llei 39/2015

No tractarem aquí la manera com les diferents lleis de procediment administratiu han derivat efectes de l’incompliment per part de l’Administració del deure de resoldre –i de notificar la resolució, més darrerament- dins del termini màxim legal. Només direm que les diferents lleis han tractat d’assegurar la …

per llegir-ne més

Les novetats en matèria de recursos administratius que incorpora la Llei 39/2015 (II)

Un cop examinada la regulació de la fase preliminar dels recursos administratius, passem a continuació a la fase de desenvolupament (art. 118-120 de la Llei 39/2015).

Les disposicions sobre l’audiència de la persona interessada, establertes a l’article 118, segueixen el patró marcat per la Llei 30/1992 …

per llegir-ne més

Les novetats en matèria de recursos administratius que incorpora la Llei 39/2015 (1)

La regulació dels recursos administratius és una de les matèries que en la Llei 30/1992 va ser objecte de canvis molt significatius. Com se sap, l'antiga Llei de procediment administratiu de 17 de juliol de 1958 establia el recurs d'alçada i el recurs de reposició previ al …

per llegir-ne més

Torna a munt