Saltar al contingut principal

De l'administració en paper a l'administració digital

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 7 | Qüestionaris d'autoavaluació →

Apèndix: Breus apunts sobre la regulació de l'administració digital a l'Administració de la Generalitat


L’Administració de la Generalitat ha actualitzat i completat la regulació de l’Administració digital mitjançant el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital (en endavant, Decret d’Administració digital), que ordena el desplegament de l'Administració digital, estableix el marc del govern de les dades i les normes relatives a l’ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu que deriven de les particularitats de l'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’estiu del 2020 també s’ha aprovat el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms. Tot i que no serà objecte d’atenció en aquesta ocasió, resulta d’interès posar de manifest que mitjançant aquesta norma es regula una forma d’organització del treball que consisteix en la realització d’una part de la jornada laboral de manera no presencial utilitzant mitjans electrònics, amb la finalitat d’oferir més flexibilitat en l’ús i la distribució del temps de treball sense que això vagi en detriment del servei públic.

El Decret d’Administració digital és aplicable a l’Administració de la Generalitat, és a dir, als departaments, als organismes públics i a les entitats de dret públic vinculats o dependents de l'Administració de la Generalitat i als consorcis adscrits a l'Administració de la Generalitat.

A més, el títol preliminar i la regulació dels serveis digitals que fa el títol II també són aplicables a les fundacions en què és majoritària la presència o la participació de l'Administració de la Generalitat, a les associacions i les societats constituïdes exclusivament per l'Administració de la Generalitat, i als concessionaris de serveis públics i les corporacions de dret públic en l'exercici de potestats administratives quan així ho disposi el seu títol concessional o ho aprovin llurs òrgans de govern.

Seguidament recollim les principals novetats que introdueix el Decret d’Administració digital en la regulació i el desplegament de l’Administració digital a l’Administració de la Generalitat.


Els principis de l’Administració digital de l’Administració de la Generalitat

El Decret d’Administració digital concreta i amplia els principis que han d’orientar el disseny i el desenvolupament de l’Administració digital amb el reconeixement dels principis que han d’inspirar l’actuació dels subjectes inclosos en el seu àmbit d’aplicació:

 • Compromís per exercir el lideratge
 • Coordinació amb els subjectes que conformen l’àmbit d’aplicació i amb la resta d'administracions públiques catalanes
 • Proactivitat i personalització en la prestació de serveis públics digitals
 • Eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics necessaris per a l'Administració digital
 • Inclusivitat
 • Participació i proximitat
 • Transparència
 • Innovació i adaptació contínua dels serveis públics
 • Qualitat en la prestació dels serveis digitals
 • Confiança en l'Administració digital mitjançant el desenvolupament d'un model de ciberseguretat
 • Continuïtat digital
 • Legalitat


↑ Tornar a l'índex

Les dades

Les dades constitueixen un dels pilars de l’Administració digital.

L’Administració pública genera i recull dades molt diverses a través de sensors, dispositius o aplicacions o simplement a partir de la seva activitat o de l'activitat de la ciutadania i les empreses.

L’Administració pública pot utilitzar aquestes dades per prendre decisions de qualitat o per avaluar-ne l'impacte o l'eficiència, per personalitzar els serveis que presten o per oferir proactivament informació o serveis. Aquestes dades també poden ser utilitzades per incrementar la transparència i el retiment de comptes. A més, aquestes dades poden ser posades a disposició de la ciutadania i les empreses perquè siguin reutilitzades.

El Decret d’Administració digital reconeix el valor de les dades en l’Administració digital i regula diversos aspectes, com ara els relatius a la governança de les dades, l’intercanvi i l'accés a les dades o la gestió de les dades.

Govern de les dades

Una de les principals novetats recollides en el Decret d’Administració digital és la regulació del govern de les dades, és a dir, el conjunt de criteris, normes i mesures que guien els processos i les responsabilitats en la generació, la recopilació, la gestió o l'anàlisi de les dades. Aquestes normes persegueixen assegurar la qualitat, la disponibilitat i la seguretat de les dades en tot el seu cicle de vida.

El model de govern de les dades mitjançant el qual es defineix el govern de les dades a l'Administració de la Generalitat es basa en els criteris següents:

 • a) Les dades són un actiu digital, és a dir, una dada o informació obtinguda o generada per l'actuació de les administracions públiques compartida per tots els subjectes a qui s’aplica el Decret.
 • b) El model de govern de les dades és comú i s'adapta a les necessitats específiques de cada cas, amb la participació corresponsable de totes les unitats implicades en el cicle de vida de la dada (generació, processament, emmagatzematge, eliminació, etc.).
 • c) El model de govern de les dades inclou totes les dades.
 • d) La gestió basada en dades es fonamenta en estàndards que garanteixen l'homogeneïtat de les dades.
 • e) Les dades comuniquen la informació de manera clara, concisa i significativa.
 • f) El model ha de garantir el criteri de dada única.
 • g) El model ha de garantir la seguretat de les dades.


El model de govern de les dades és aprovat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de polítiques digitals. Els subjectes a qui s’aplica el Decret en garanteixen el compliment.

El desplegament del model de govern de les dades es du a terme mitjançant el protocol de govern de les dades, que és el document que recull els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per implantar-lo. El protocol és aprovat per la persona titular del departament competent en matèria de polítiques digitals de l'Administració de la Generalitat i conté com a mínim els aspectes següents:

 • a) Rols i responsabilitats de les persones i dels organismes que intervenen en el model de gestió de les dades
 • b) Qualitat de les dades
 • c) Cicle de vida de les dades
 • d) Modelització i arquitectura de les dades
 • e) Seguretat
 • f) Metadades
 • g) Catàleg de dades
 • h) Analítica de dades
 • i) Sistemes d'avaluació i seguiment del model de govern de les dades.

Intercanvi, interoperabilitat i accés a les dades i als documents

L’intercanvi de dades i documents entre òrgans i entitats públiques constitueix una manifestació del principi de simplificació, així com una base sobre la qual els interessats poden exercir el seu dret a no presentar dades i documents que ja es trobin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes. L’intercanvi de dades millora l'eficàcia, la cooperació i la coordinació administrativa.

L’intercanvi de dades i documents es du a terme a través de sistemes i plataformes i també de sistemes d’interconnexió de bases de dades distribuïdes. L’intercanvi de dades i documents en entorns tancats es fa d’acord amb les condicions i les garanties que es determinin o s’acordin i garanteix la identificació i l'autenticació d’emissors i receptors.

L’intercanvi de dades i documents pot afectar el dret a la protecció de les dades personals, la qual cosa exigeix que s’adoptin les mesures de seguretat adients.

Per facilitar la localització i l'accés a les dades, l’Administració de la Generalitat disposa d’un mapa d’intercanvi de dades on s’informa de l’organisme titular de les dades i els documents, i de les condicions, els protocols i els criteris per accedir a les dades. També disposa d’un catàleg de dades i documents interoperables que facilita informació de manera actualitzada de les dades i els documents en poder de l’Administració de la Generalitat i d'altres administracions i institucions públiques que es poden intercanviar mitjançant els serveis i les plataformes habilitades. Aquest catàleg s’integra en el Catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya, gestionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Per facilitar i garantir l’intercanvi de dades, s’aprovarà una guia d’interoperabilitat, on es concretarà el procediment per requerir les dades i els documents i incorporar-les al catàleg i també per fixar les directrius d’interoperabilitat.

Gestió arxivística de les dades i dels actius digitals

L’actiu digital és la dada o informació obtinguda o generada en el desenvolupament de les funcions i les competències desenvolupades pels òrgans i les entitats públiques que ha de ser documentada i conservada durant un període de temps.

L’actiu digital es genera, es gestiona o es conserva mitjançant sistemes de gestió de dades, sistemes de gestió de documents, el web corporatiu, la Seu electrònica i els comptes i perfils a les xarxes socials.

Segons el Decret d’Administració digital, a través de la gestió arxivística de les dades i dels actius digitals, s’assegura que la informació que es crea, es captura i es gestiona sigui autèntica, fiable, usable i íntegra perquè els òrgans i les entitats que conformen l’Administració de la Generalitat puguin desenvolupar les seves activitats i competències. També garanteix la conservació de la informació durant el temps que calgui.


↑ Tornar a l'índex

Els serveis digitals

Disseny dels serveis digitals

Els serveis digitals són els serveis o tràmits que l’Administració de la Generalitat ofereix a la ciutadania a través de mitjans electrònics. L’ús d’aquests mitjans es pot estendre a tot el servei o només a la tramitació d’una part.

El Decret d’Administració digital determina els criteris que s’han de tenir en compte en el disseny d’un servei digital sobre la base de la innovació de la prestació dels serveis públics:

 • a) L'aplicació dels principis de l'Administració digital.
 • b) La prestació proactiva i personalitzada del servei.
 • c) La identificació dels canals d'assistència en l'ús dels serveis públics.
 • d) L'habilitació, si s'escau, de mecanismes de participació ciutadana que permetin la cocreació de serveis.
 • e) L'ús d'un llenguatge planer i comprensible per a totes les persones.
 • f) L'habilitació de sistemes de seguiment i d'avaluació que es basin en l'anàlisi de l'experiència de les persones i en l'eficiència i l'eficàcia de la prestació de serveis digitals.
 • g) El reaprofitament i l'impuls en la utilització dels sistemes digitals corporatius.
 • h) La innovació i l'impuls de noves tecnologies i nous serveis tecnològics per desenvolupar els serveis públics.
 • i) La identificació i l'habilitació de tràmits automatitzats que redueixin els temps d'atenció i de procés.
 • j) La coordinació de procediments per reduir les interaccions i simplificar els tràmits de les persones davant les administracions.
 • k) Els mecanismes d'identificació de millores en la prestació del servei públic.

La Guia de serveis digitals és el document en què s’estableix la metodologia per identificar, dissenyar, implantar, mantenir i avaluar els serveis digitals.

Serveis proactius i personalitzats

Una novetat rellevant del Decret d’Administració digital és la regulació dels serveis proactius i personalitzats.

Segons el Decret, el servei proactiu i personalitzat és el servei digital que té per finalitat informar les persones, de manera predictiva i anticipada, sobre els serveis públics als quals poden accedir.

Aquests serveis es presten a partir de l’anàlisi de les dades a disposició dels òrgans i les entitats públiques.

Per garantir el respecte a la protecció de dades personals, el Decret disposa que els serveis han d’incorporar el consentiment de les persones i també estableix la creació d’un registre digital per recollir i centralitzar les dades relatives al consentiment de les persones subjectes de la prestació proactiva i personalitzada d’un servei digital. Així mateix, disposa que els formularis o sistemes de recollida de dades han d’incorporar instruments per poder aconseguir el consentiment de les persones interessades.

Ciberseguretat en l'àmbit de l'Administració digital

El model de ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat ha de garantir la seguretat dels actius tecnològics i dels serveis digitals i la protecció dels usuaris dels sistemes.

El model de ciberseguretat s'estructura al voltant dels eixos següents:

 • a) La governança i l'estructura organitzativa
 • b) La gestió del risc
 • c) El compliment normatiu proactiu
 • d) La cultura de la ciberseguretat
 • e) El control i la verificació


El model de ciberseguretat es basa en els instruments següents:

 • a) La política de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya
 • b) L'estructura organitzativa de ciberseguretat i protecció de dades
 • c) El Pla estratègic de ciberseguretat
 • d) El Marc normatiu de seguretat de la informació
 • e) El Marc de ciberseguretat de protecció de dades.


↑ Tornar a l'índex

Règim jurídic de l'Administració digital

El Decret d’Administració digital desenvolupa per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya el que disposa la legislació vigent en matèria d’Administració digital i procediment administratiu electrònic.

Atenció ciutadana en l'Administració digital

El primer aspecte que regula el Decret d’Administració digital és el relatiu a l'atenció ciutadana que presta l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta es du a terme mitjançant un accés omnicanal, és a dir, presencial, telefònic i digital.

Les oficines d’atenció presencial assisteixen les persones en l’accés electrònic a l’Administració de la Generalitat. Les oficines d’atenció ciutadana es classifiquen en oficines d’atenció ciutadana que assumeixen les funcions de les oficines d’assistència en matèria de registre i els punts de registre i digitalització.

Entre altres funcions, les oficines d’atenció ciutadana reben sol·licituds, escrits i comunicacions de les persones interessades; digitalitzen i expedeixen còpies dels documents presentats presencialment, i trameten les sol·licituds als òrgans competents. Les oficines que assumeixen funcions d'oficines d’assistència en matèria de registre també poden atorgar apoderaments apud acta, efectuar notificacions per compareixença, assistir en l’ús dels mitjans electrònics o registrar i emetre rebuts de les sol·licituds, queixes o suggeriments relatius als serveis i tràmits de l’Administració de la Generalitat.

A través de la Seu electrònica, l’Administració de la Generalitat posa a disposició de les persones la informació, els serveis i els tràmits electrònics. La Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat és alhora el punt d’accés electrònic general.

L’Administració de la Generalitat pot crear seus derivades o subseus amb l’objectiu de facilitar l’accés directe a conjunts de serveis i tràmits de naturalesa finalista.

Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat

D’acord amb el Decret d’Administració digital, el registre electrònic general és la plataforma habilitada per rebre i remetre sol·licituds, escrits i comunicacions. El registre deixa constància de l’anotació autèntica del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat.

L’accés al registre electrònic general es fa a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat.

El registre electrònic general és únic per a tota l’Administració de la Generalitat.

El Decret d’Administració digital concreta els formats de documents que admet el registre electrònic i fixa el contingut del rebut de registre.

Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de les persones i l’expedició de còpies autèntiques

El Decret d’Administració digital crea el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de les persones i l’expedició de còpies autèntiques, on consten les dades identificatives dels funcionaris, l’òrgan d’adscripció, les dates d’alta i de baixa del registre i els tràmits per als quals està habilitat.

Al Registre s’incorporaran els funcionaris que fan funcions d’atenció ciutadana a les oficines d’assistència en matèria de registres. També s’hi poden registrar altres funcionaris que hagin estat designats per la direcció de serveis per fer les funcions d’identificació de persones i d'expedició de còpies autèntiques.

Identificació i signatura electrònica

Segons el Decret d’Administració digital, la identificació i la signatura electrònica a l’Administració de la Generalitat es basa en els principis següents:

 • a) L'accés omnicanal
 • b) Els serveis de fàcil accés i usabilitat
 • c) La proporcionalitat
 • d) La coordinació interadministrativa
 • e) La col·laboració amb la societat civil, el sector privat i amb altres iniciatives de la societat.


El Decret d’Administració digital defineix dos instruments relacionats amb la identificació i la signatura electrònica de les persones per relacionar-se amb l’Administració de la Generalitat.

En primer lloc, hi ha el Catàleg dels sistemes d'identificació i signatura electrònica que recull els mecanismes admesos per efectuar els tràmits i procediments amb l'Administració de la Generalitat entre els quals hi haurà els sistemes basats en elements biomètrics. El Catàleg es publica a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

En segon lloc, hi ha la Guia d'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica, que determina els aspectes tècnics i organitzatius que cal seguir per poder utilitzar els sistemes d'identificació i signatura electrònica en els diferents tràmits o serveis digitals a l'Administració de la Generalitat.

Digitalització i eliminació de documents en paper

D’acord amb el Decret d’Administració digital, la digitalització és el procés mitjançant el qual un document en suport paper es converteix en una representació digital mitjançant un conjunt de dispositius, programari i procediments. La còpia resultant té les mateixes garanties d'autenticitat, integritat i disponibilitat que el document original.

Quan un document hagi estat presentat en paper, l’oficina d’atenció presencial l’ha de digitalitzar, i el document resultant té la consideració de còpia autèntica a l'efecte de la incorporació a l’expedient administratiu amb el mateix valor que el document en paper.

Un cop hagi estat digitalitzat un document en paper, les oficines d’atenció presencial l’han d’eliminar en un termini màxim de tres mesos, sempre que es compleixi un dels requeriments següents:

 • Que estigui establert el període de conservació.
 • Que es disposi d'un gestor documental per dipositar els documents digitalitzats.
 • Que s'incorporin directament els documents digitalitzats i els expedients corresponents a l'arxiu electrònic.

Drets i obligacions de les persones

En relació amb els drets de les persones, el Decret d’Administració digital remet al que disposa la normativa de procediment administratiu i únicament afegeix que, per garantir el dret de les persones interessades a no aportar les dades i els documents no exigits per les normes aplicables al procediment que ja estiguin en el seu poder o que hagi elaborat qualsevol administració pública, no cal recollir el consentiment de la persona interessada per poder consultar aquestes dades o documents.

Respecte a les obligacions de les persones, el Decret d’Administració digital introdueix una novetat en relació amb l’obligació de les persones físiques de relacionar-se electrònicament. En particular, a més dels subjectes obligats per la legislació de procediment administratiu, disposa que també tenen l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Administració de la Generalitat els empresaris individuals o autònoms en el marc de les actuacions que facin en condició d'empresari individual o autònom. Així mateix, disposa que, per ordre de la persona titular del departament competent, es poden identificar altres col·lectius de persones físiques que, en el marc de la seva activitat econòmica i professional, hagin d’utilitzar els mitjans electrònics amb l'Administració de la Generalitat.

Finalment, també disposa que les persones que participen en convocatòries de processos selectius per accedir a cossos o escales i/o categories laborals de l'Administració de la Generalitat, han d'efectuar tots els tràmits relacionats amb el procés selectiu per mitjans electrònics.

Comunicacions i notificacions electròniques

El Decret d’Administració digital disposa que el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat és la compareixença de la persona a la Seu electrònica. Aquest sistema consisteix en l'accés de la persona interessada al contingut de l'actuació administrativa corresponent, per mitjà de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta norma també disposa la creació d’una base de dades de contacte on constin les dades de les persones interessades als efectes de poder-los enviar avisos de posada a disposició de notificacions, identificar-se per mitjà del sistema de clau concertada, trametre'ls altres comunicacions o gestionar avisos.

Registre electrònic de representació de l'Administració de la Generalitat

El Registre electrònic de representació és el registre on s'inscriuen les representacions de persones físiques i de persones jurídiques que s'atorguin perquè un representant pugui actuar en nom seu davant l'Administració de la Generalitat i davant d'altres administracions que s'hagin incorporat al registre.

Al Registre s'inscriuen els apoderaments de caràcter general atorgats apud acta, presencialment o electrònicament, mitjançant el sistema de representació electrònica de l'Administració de la Generalitat.

El Registre electrònic de representació de l'Administració de la Generalitat és interoperable i es garanteix la interconnexió, la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica del seu contingut amb els registres de representació d'altres administracions públiques.

El Registre és accessible des de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.


↑ Tornar a l'índex


← Mòdul 7 | Qüestionaris d'autoavaluació →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Agustí Cerrillo

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2019 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons