Saltar al contingut principal

De l'administració en paper a l'administració digital

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 1 | Mòdul 3 →

2. Els principis de l’administració digital

Introducció als principis de l’administració digital

Els principis de l’administració digital són, juntament amb els drets i obligacions, els dos fonaments de la regulació d’aquesta administració.

Els principis de l’administració digital són aquelles regles que orienten el disseny i desenvolupament de qualsevol projecte digital i que tenen una funció interpretativa de les normes que els regulen. Els principis de l’administració digital també ens permeten trobar una resposta a aquelles llacunes que puguin sorgir en l’aplicació de la normativa a projectes o a tecnologies que no han estat regulades prèviament.

Actualment, les normes que regulen l’administració digital reconeixen explícitament la majoria dels principis d’aquesta administració.

Alguns d’aquests principis regeixen el conjunt de l’activitat i de les relacions de les administracions públiques. D’altres només estan previstos respecte a l’ús dels mitjans electrònics o en relació amb determinats usos dels mitjans electrònics, com ara, la seu electrònica.

En qualsevol cas, els principis configuren l’entorn en el qual es desenvolupa l’administració digital i, a través de la seva concreció, es dibuixa el model d’administració pública al qual serveixen els mitjans electrònics en cada administració pública.

Més enllà dels principis de l’administració digital que comentarem detalladament en els propers vídeos, cal tenir present que les administracions públiques, quan utilitzen els mitjans electrònics, també ho han de fer amb l’objectiu d’assolir la resta de principis d’actuació de les administracions públiques, com ara els d’eficàcia, eficiència i economia. A més, també han de contribuir al respecte del principi de legalitat per mantenir la integritat de les garanties jurídiques de la ciutadania davant de les administracions públiques, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic.

Finalment, cal posar de manifest que una novetat rellevant que va introduir el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics és la concreció i l'ampliació dels principis de l’Administració digital.

En primer lloc, el Reglament concreta el contingut d’alguns dels principis ja establerts en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, com ara els de neutralitat, accessibilitat, interoperabilitat i proporcionalitat. Cal destacar, particularment, el desenvolupament que fa el Reglament dels principis de neutralitat i d'adaptabilitat al progrés de les tecnologies i als sistemes de comunicacions electròniques. Aquest principi vol garantir que les persones puguin escollir quins mitjans electrònics empren a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques. Per facilitar aquests principis, el Reglament disposa que les administracions públiques utilitzin estàndards oberts o, de manera complementària, estàndards que siguin d'ús generalitzat.

En segon lloc, el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic incorpora nous principis que han d’inspirar el desenvolupament de l’Administració digital:

- D'una banda, el principi de facilitat d'ús. Aquest principi vol posar les persones al centre del disseny dels serveis electrònics.

- De l'altra, el principi de personalització i proactivitat. Aquest principi té per finalitat proporcionar serveis preemplenats i anticipar-se a les necessitats de les persones a partir del coneixement que les administracions públiques tinguin de les persones.


↑ Torna a l'índex del mòdul

2.1 El principi d'igualtat

2.2 El principi de simplificació

2.3 El principi de transparència

2.4 El principi de qualitat

2.5 Els principis d'accessibilitat i d'usabilitat

2.6 El principi d'interoperabilitat

2.7 El principi de seguretat

2.8 El principi de neutralitat

Tancament del mòdul 2

En aquest mòdul hem analitzat els principis de l’administració digital, que, juntament amb els drets i obligacions, constitueixen un dels fonaments de la regulació de l’administració digital.

Aquests principis orienten el disseny i desenvolupament de qualsevol projecte digital a l’Administració pública i tenen una funció interpretativa de les normes que els regulen. D’aquesta manera, els principis configuren l’entorn en el qual es desenvolupa l’administració digital i, a través de la seva concreció, es dibuixa el model d’administració pública al que serveixen els mitjans electrònics en cada administració pública.

El primer principi al que ens hem referit és el principi d’igualtat, que vetlla perquè totes les persones, independentment que utilitzin o no els mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques, estiguin en una mateixa posició i, per tant, no hi hagi cap restricció o discriminació per raó del mitjà utilitzat.

El segon principi de l’administració digital del qual hem parlat és el principi de simplificació, amb el que es vol contribuir a fer més senzilla la relació entre l’Administració pública i la ciutadania, reduint les càrregues i el temps necessari per a la tramitació dels procediments administratius.

El tercer principi de l’administració al qual hem fet referència és el principi de transparència, que, com hem vist, té diverses manifestacions vinculades a l’ús dels mitjans electrònics.

El quart principi és el de qualitat, que intenta garantir que el disseny i el funcionament dels projectes d’administració digital permetin assolir les finalitats perseguides, obtenir els beneficis i avantatges esperats, i satisfer les necessitats dels seus destinataris i destinatàries.

A continuació, hem parlat dels principis d’accessibilitat i usabilitat que persegueixen que qualsevol persona pugui usar els mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques i que el seu ús sigui senzill i satisfactori.

El setè principi que hem comentat és el principi d’interoperabilitat. Aquest pretén garantir que els sistemes d’informació de les administracions públiques puguin, efectivament, interconnectar-se i intercanviar informació.

El vuitè principi que hem analitzat és el principi de seguretat, que persegueix que l’ús dels mitjans electrònics no plantegi cap problema en relació amb la identitat, la integritat, la disponibilitat, la conservació i la confidencialitat de les dades.

Finalment, el darrer principi al qual hem de fer referència és el principi de neutralitat, que vetlla perquè qualsevol persona, independentment de les seves opcions tecnològiques, pugui relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Material complementari

Per aprofundir en el principi de simplificació:

Per aprofundir en el principi de transparència:

Per aprofundir en el principi d’accessibilitat:

Per aprofundir en el principi d’interoperabilitat:

Per aprofundir en el principi de seguretat:

Per aprofundir en els principis de l’administració digital:

Si tens dubtes sobre aquest tema pots consultar les Preguntes més rellevants del mòdul 2 formulades en les edicions amb tutoria d'aquest curs que es van impartir entre 2019 i 2021.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Qüestionari autoavaluatiu del mòdul 2

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Agustí Cerrillo

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2019 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons