Saltar al contingut principal

De l'administració en paper a l'administració digital

Nombre de lectures: 0

← Mòdul 2 | Mòdul 4 →

3. Drets i obligacions de la ciutadania

Introducció als drets i obligacions de la ciutadania

En aquest mòdul parlarem del segon fonament de la regulació de l’administració digital, els drets i les obligacions de la ciutadania.

Com veurem en els propers apartats, la legislació vigent reconeix diversos drets de les persones i dels interessats i interessades en un procediment administratiu que, com a tals, són exigibles davant les administracions públiques i, si s’escau, davant dels tribunals de justícia. Aquests drets són una concreció del dret a relacionar-se amb les administracions públiques a través dels mitjans electrònics que reconeix la legislació.

Tanmateix, hi ha determinats subjectes que no tenen dret a comunicar-se amb les administracions públiques a través d’aquests mitjans, sinó que tenen l’obligació de fer-ho. Els coneixerem en detall més endavant.

Per facilitar que totes les persones puguin relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, es preveu que els funcionaris i funcionàries les assisteixin i fins i tot puguin arribar a identificar o signar electrònicament per un interessat o interessada en un procediment administratiu, quan no disposi dels mitjans electrònics necessaris per fer-ho.

Però no avancem més continguts. Es presentaran detalladament a continuació.


↑ Torna a l'índex del mòdul

3.1 Els drets de les persones en l'ús dels mitjans digitals

Comencem el tercer mòdul parlant dels drets de les persones que es relacionen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics. Tot i que aquests drets es reconeixen a qualsevol persona que tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques, a la pràctica només els gaudiran les persones físiques majors d’edat o aquells menors d’edat que puguin exercir o defensar els seus drets i interessos sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.

Com veurem posteriorment en un altre apartat, la resta de subjectes que es poden relacionar amb les administracions públiques no tenen el dret, sinó l’obligació, d’utilitzar els mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.

El dret principal que reconeix la legislació és el dret a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics.

Aquest dret es concreta en altres drets dels quals també poden gaudir les persones quan utilitzen els mitjans electrònics, com ara:

 • El dret a comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.
 • El dret a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat en qualsevol moment.
 • El dret a ser assistides en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques (del qual parlarem posteriorment en un altre apartat).
 • El dret a utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma.
 • El dret a l’accés a la informació pública, arxius i registres.
 • El dret a ser tractades amb respecte i deferència per les autoritats i empleats o empleades públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • El dret a obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i la signatura electrònica.
 • El dret a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

En relació amb l’exercici del dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic disposa que els efectes de la comunicació de la voluntat de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques o de deixar de fer-ho per part de les persones físiques que no estiguin obligades a utilitzar els mitjans electrònics, es produeixen a partir del cinquè dia hàbil següent a aquell en què l'òrgan competent per tramitar el procediment hagi tingut constància de la comunicació.

A més d’aquests drets reconeguts a qualsevol persona, les persones interessades en un determinat procediment administratiu també tenen reconeguts altres drets.

Recordem resumidament que les persones interessades en un determinat procediment administratiu són aquelles que el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, o bé aquelles que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets o interessos que puguin veure’s afectats per la decisió que s’adopti en aquest procediment concret.

Per no estendre’ns excessivament, a continuació només parlarem d’aquells drets de les persones interessades que tenen una manifestació especial, gràcies a l’ús dels mitjans electrònics, per les administracions públiques:

 • El dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició de persones interessades.
 • El dret a conèixer determinada informació sobre el procediment administratiu en el qual són persones interessades, com ara el sentit del silenci administratiu o l’òrgan competent per a la seva instrucció i resolució.
 • El dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments en els quals siguin persones interessades.
 • Aquest dret també es podrà exercir a través del punt d’accés general electrònic de l’Administració. En aquest espai o en les seus electròniques, que explicarem en un altre apartat, les administracions públiques poden posar-hi les còpies dels documents a disposició de les persones interessades.
 • El dret a no presentar dades i documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques. Gràcies a l’ús dels mitjans electrònics i a la interoperabilitat, les administracions públiques poden intercanviar dades necessàries per a la tramitació dels procediments administratius que estiguin en poder d’una altra administració pública. D’aquesta manera, entre altres beneficis, es pot estalviar a les persones interessades haver d’aportar dades que ja estan a disposició de les administracions públiques o haver de traslladar les dades que estan en poder d’una administració pública a una altra.

Finalment, també es reconeix el dret de les persones interessades a complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics, com ara la targeta de crèdit i dèbit, la transferència bancària o la domiciliació bancària. Fins aquí la lliçó sobre drets. Seguim amb les obligacions?


↑ Torna a l'índex del mòdul

3.2 Les obligacions de la ciutadania i de les administracions públiques

3.3 L’assistència en l’ús dels mitjans electrònics

Com hem comentat en la unitat anterior, les administracions públiques tenen l’obligació d’assistir les persones interessades en l’ús dels mitjans electrònics, com a mínim, totes aquelles que no tenen l’obligació d’utilitzar-los. Per contra, els subjectes que estan obligats a utilitzar aquests mitjans no seran, en principi, assistits per les administracions públiques, tret que aquestes decideixin oferir aquest ajut.

L’assistència es concreta en relació amb la identificació i la signatura electrònica, amb la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i amb l’obtenció de còpies autèntiques.

Pel que fa a la identificació i la signatura electrònica, aquelles persones interessades que no disposin dels mitjans electrònics necessaris poden ser identificades o poden signar electrònicament en el procediment administratiu de manera vàlida per un funcionari o funcionària públics, mitjançant l’ús del seu sistema de signatura electrònica.

Per això cal que la persona interessada s’identifiqui davant del funcionari o funcionària i presti el seu consentiment exprés perquè pugui identificar-lo o pugui signar per ell o ella. Caldrà deixar-ne constància per si, en el futur, sorgeix cap discrepància o litigi.

Per altra banda, també serà necessari que el funcionari o funcionària habilitat per a la identificació o signatura electrònica de les persones interessades consti en un registre que hagi creat l’Administració pública i que haurà de mantenir-se actualitzat. A més, els registres de les diverses administracions públiques han de ser plenament interoperables i han d’estar interconnectats amb els de la resta d’administracions públiques. D’aquesta manera, es podrà comprovar la validesa de les habilitacions dels funcionaris o funcionàries.

En aquest registre hi constaran, com a mínim, els funcionaris i funcionàries que prestin serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres.

Respecte a la presentació de sol·licituds en els registres electrònics, tots els documents en paper que es presentin de manera presencial davant les administracions públiques hauran de ser digitalitzats pel funcionari o funcionària habilitat de l’oficina d’assistència en matèria de registres. El document digitalitzat s’incorporarà a l’expedient administratiu electrònic, i els originals es retornaran a la persona interessada.

Els o les funcionàries habilitats també poden assistir les persones interessades en l’obtenció de còpies autèntiques de documents com comentarem més endavant.

Per últim cal afegir que el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic amplia els canals mitjançant els quals les administracions públiques han de prestar assistència a les persones interessades per facilitar-ne l'accés als serveis electrònics.

En particular, es disposen els canals següents:

 • a) Presencial, a través de les oficines d'assistència que es determinin.
 • b) Portals d'internet i seus electròniques.
 • c) Xarxes socials.
 • d) Telefònic.
 • e) Correu electrònic.
 • f) Qualsevol altre canal que pugui establir.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Tancament del mòdul 3

En aquest mòdul hem vist que les persones que es relacionen amb les administracions públiques tenen el dret a fer-ho a través de mitjans electrònics. També hem après que aquest dret es concreta en altres drets dels quals també poden gaudir les persones quan utilitzen els mitjans electrònics, com ara:

 • Dret a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no.
 • Dret a ser assistides en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 • Dret a obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i la signatura electrònica.

També hem parlat dels drets que tenen les persones interessades en un procediment administratiu en relació amb l’ús dels mitjans electrònics. D’entre aquests drets, podem destacar, en especial, el dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats o el dret a no presentar dades i documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques. Els mitjans electrònics poden facilitar molt l’exercici d’aquests drets.

Tot i el reconeixement d’aquests drets, en el mòdul també hem pogut veure que hi ha determinats subjectes, com ara les persones jurídiques, que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria o els empleats i empleades de les administracions públiques, que no tenen el dret d’utilitzar els mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques, sinó que tenen l’obligació d’utilitzar-los.

A més, les administracions públiques poden establir, per reglament, l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics mitjançant altres col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedin acreditats que tenen disponibilitat i accés als mitjans electrònics necessaris.

També hem posat de manifest que les administracions públiques tenen diverses obligacions, com ara la de garantir que les persones interessades es puguin relacionar amb elles a través de mitjans electrònics, o la d’assistir-les en l’ús de mitjans electrònics.

Precisament, en relació amb l’obligació d’assistència a les persones interessades, hem comentat que es concreta, pel que fa a la identificació i signatura electrònica, a la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i a l’obtenció de còpies autèntiques.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Material complementari

Si tens dubtes sobre aquest tema pots consultar les Preguntes més rellevants del mòdul 3 formulades en les edicions amb tutoria d'aquest curs que es van impartir entre 2019 i 2021.


↑ Torna a l'índex del mòdul

Qüestionari autoavaluatiu del mòdul 3

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Agustí Cerrillo

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2019 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons