Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 1 | Unitat 3 →

2. Principis informadors

Els principis informadors de l’actuació urbanística han de ser tinguts en compte pels poders públics a l’hora d’exercir les seves atribucions, ja que la seva inobservança comporta un incompliment de la llei i en molts casos la nul·litat de ple dret d’un instrument de planejament o d’una ordenança o l’anul·lació d’un acte administratiu que aprova un instrument de gestió urbanística o una llicència urbanística. Aquests principis inspiren i fonamenten totes les prescripcions contingudes a la normativa urbanística i d’aquí ve la seva importància a l’hora de complir el seu contingut, tant formal com material.

Els articles 3 a 8 del TRLUC i l’article 2 del RLUC enumeren els principis generals de l’actuació urbanística. També s’han de tenir en compte les previsions contingudes al TRLS que vinculen a la legislació urbanística.

Aquests principis són els següents:

2.1. Principi de no transacció

Aquest principi no s’esmenta a la legislació urbanística catalana però és d’obligat compliment per part de tots els poders públics a l’hora d’exercir les seves competències en matèria d’ordenació urbanística.

Així l’article 4 TRLS preveu que l’ordenació urbanística és una funció pública no susceptible de transacció.

La impossibilitat de transaccionar en matèria d’ordenació urbanística l’hem d’entendre com la impossibilitat de negociar l’aplicació de les normes urbanístiques o rebaixar-ne el seu grau de compliment i, en definitiva, de vulnerar la previsió continguda a l’article 11 TRLUC. Aquest article ens tipifica com a supòsit de nul•litat de ple dret les reserves de dispensació contingudes en els plans urbanístics i en les ordenances urbanístiques municipals i també les que concedeixin les administracions públiques al marge d’aquests plans i ordenances.

Per tant la normativa urbanística ha de ser respectada en tot moment, tant per les Administracions Públiques, en l’exercici de les seves competències, com pels ciutadans, a l’hora de relacionar-se amb les Administracions Públiques per fer efectives les facultats que els confereix el seu dret de propietat.

No es poden admetre legalment inobservances de la normativa urbanística per a casos concrets o tractaments diferenciats davant d’un mateix supòsit de fet, més enllà dels casos previstos a la pròpia normativa urbanística.

Aquesta impossibilitat de transaccionar no l’hem d’entendre com la impossibilitat de formalitzar convenis urbanístics que facilitin el procés d’elaboració i d'aprovació dels diferents instruments de planejament, de gestió urbanística o fins i tot d’execució dels actes administratius dictats fent ús de la potestat de protecció de la legalitat urbanística. L’empara legal per formalitzar aquests convenis urbanístics la trobaríem als articles 25,32,33 i 61 TRLS i als articles 8.3 i 98.4TRLUC, sense perjudici de la previsió genèrica que habilita les Administracions Públiques per formalitzar convenis continguda a l’article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En qualsevol cas, els convenis urbanístics hauran de respectar sempre les previsions contingudes a la normativa urbanística

.

S’ha de tenir present que el conveni urbanístic és un instrument previst per facilitar el compliment de la normativa urbanística per part de totes les parts interessades, però no pas per negociar quantitativament o qualitativa o alterar l’aplicació de la normativa urbanística davant d’un supòsit de fet, entesa aquesta capacitat de negociació com una capacitat per substituir o fins i tot per rebaixar el grau de compliment de la normativa urbanística per part de les parts afectades.


↑ Índex de la unitat

2.2. Principi del caràcter estatutari del règim urbanístic del sòl

L’article 4 TRLS preveu que l’ordenació urbanística és una funció pública que organitza i defineix l’ús del sòl amb conformitat amb l’interès general, determinant les facultats i els deures del dret de propietat del sòl conforme al seu destí

.

Aquesta previsió legal troba la seva empara en l’article 33 de la Constitució, on en el seu apartat segon estableix que la funció social del dret de propietat privada delimitarà el seu contingut de conformitat amb el que disposi la Llei, en aquest cas, la legislació urbanística.

Per la seva banda, tant l’article 5 TRLUC com l’article 2 RLUC preveuen que l’exercici de les facultats urbanístiques del dret de propietat (com podria ser el dret a edificar, per exemple) s’haurà de realitzar amb subjecció al principi de la funció social d’aquest dret, dins dels límits imposats per la legislació i el planejament urbanístic i complint els deures fixats per ell.

Així, el que a priori podria semblar un reconeixement il·limitat de facultats a l’hora d’exercir un dret, en aquest cas, el dret de propietat privada, ens trobem que, a la pràctica, perquè així s’encarrega de matisar-ho tant la norma constitucional com la normativa urbanística, es converteix en un reconeixement d’una sèrie de drets i d'obligacions que variaran atenent a la diferent classificació i qualificació urbanística que tant la legislació com el planejament urbanístic hagin conferit a cada finca, tenint en compte un interès superior a l’interès del propietari privat considerat de forma individualitzada, com és l’interès general que tota actuació pública ha de perseguir. D’aquesta manera, el dret de propietat privada es podrà exercir exclusivament en els termes que disposi la normativa urbanística, que és la que defineix l’estatut bàsic de la propietat immobiliària com veurem més endavant.


↑ Índex de la unitat

2.3. Principi de no indemnització

Connectat amb el principi del caràcter estatutari del règim urbanístic del sòl, l’article 4 TRLS també preveu que la determinació dels drets i deures del dret de propietat per l’exercici de la funció d’ordenació urbanística no confereix dret a exigir cap tipus d’indemnització, excepte en els casos expressament establerts per les lleis. Semblantment, es pronuncia l’article 6 TRLUC i l’article 2 RLUC.

Per tant, davant de la limitació en l’exercici de les facultats d’un dret o en la imposició d’obligacions addicionals per tal de poder exercitar un dret previstes en la legislació i en el planejament urbanístic, en tant que normes jurídiques que persegueixen una finalitat d’interès general, la persona propietària o titular del dret no tindrà, com a regla general, cap dret a obtenir cap tipus d’indemnització.

Només es tindrà dret a algun tipus d’indemnització, la prevista en la pròpia normativa aplicable, en aquells supòsits també prèviament indicats i només quan es donin totes i cadascuna de les circumstàncies previstes a la normativa.

Així, per exemple, l’article 48 TRLS preveu que donarà lloc al dret a ser indemnitzat de les lesions en els béns i en els drets que resultin de l’alteració de les condicions d’exercici de l’execució de la urbanització, o de les condicions de participació de les persones propietàries, per un canvi de l’ordenació urbanística, sempre que es produeixi abans de transcórrer els terminis previstos per al seu desenvolupament o bé transcorreguts aquests terminis si l’execució no s’hagués dut a terme per causes imputables a l’Administració.


↑ Índex de la unitat

2.4. Principi de desenvolupament sostenible

L’article 3 TRLS estableix que les polítiques públiques relatives a la regulació, l'ordenació, l'ocupació, la transformació i l'ús del sòl tenen com a finalitat comuna l’ús d’aquest recurs conforme a l’interès general i segons el principi de desenvolupament sostenible, sense perjudici de les finalitats específiques que li atribueixen les Lleis.

Així aquestes polítiques han de propiciar l’ús racional dels recursos naturals harmonitzant els requeriments de l’economia, l’ocupació, la cohesió social, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la salut i la seguretat de les persones i la protecció del medi ambient, contribuint a la prevenció i a la reducció de la contaminació.

Aquest mateix principi es regula a l’article 3 TRLUC i es desenvolupa a l’article 3 RLUC. Aquests articles defineixen el desenvolupament urbanístic sostenible com la utilització racional del territori i del medi ambient que comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.

El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible no sempre ha de comportar la necessitat de preveure un creixement de les poblacions sinó que en determinades ocasions pot comportar justament el contrari: preservar una determinada zona d’aquest creixement atenent a la riquesa dels recursos que es volen protegir o a l’observació del principi d’eficiència en l’actuació pública.

L’observació d’aquest principi té molta importància en el procés de tramitació dels instruments de planejament urbanístic, i a la memòria d’aquests instruments s’ha de motivar el seu grau de compliment i en la seva documentació, principalment la referida a aspectes mediambientals, en els termes que preveu la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’ha de contenir la justificació de les determinacions de l’instrument de planejament referides, entre d’altres aspectes, al compliment d’aquest principi, per tal que en el seu moment pugui ser objecte de valoració a nivell administratiu i, si s’escau, a nivell judicial.


↑ Índex de la unitat

2.5. Principi de participació de la comunitat en les plusvàlues

L’article 4 TRLUC i l’article 2 RLUC recullen un principi que ja s’enuncia a l’article 47 de la Constitució. En virtut d’aquest principi, la comunitat, entesa com el conjunt de la ciutadania afectada per l’exercici de la funció d’ordenació urbanística, ja sigui de forma genèrica com a veí o veïna del territori al qual l'afecta un instrument de planejament urbanístic o ja sigui de forma concreta com a persona titular d’un dret que es veu afectat per l’execució d’un instrument de gestió urbanística, ha de participar en l’increment de riquesa que representa l’execució d’una actuació urbanística a diferents nivells .

S’ha de tenir en compte que aquest principi de participació, segons quina sigui la seva manifestació, tindrà protagonistes diferents.

  • En el cas de la seva manifestació més genèrica, entesa com a dret de la ciutadania afectada per l’actuació urbanística a participar de la riquesa que genera, el protagonisme correspon en exclusiva a la que es denomina Administració actuant, és a dir, l’entitat que en via de gestió urbanística rebrà els percentatges d’aprofitament urbanístic que determina l’instrument de planejament corresponent i que també rebrà de forma gratuïta totes aquelles finques qualificades com a sistemes generals o sistemes locals. Per tant, el protagonisme no correspon a cada veí o veïna considerat de forma individual sinó que la normativa urbanística i també la pròpia Constitució considera que l’ens públic que representa l’interès públic pot ocupar el lloc de cada veí o veïna i representar-los.
  • En el cas de la seva manifestació més concreta, entesa com a dret de la persona titular d’un dret afectat per l’actuació urbanística a participar de la riquesa que en genera, el protagonisme no es trasllada a l’administració actuant, sinó que continua corresponent a aquestes persones, és a dir, a les persones que veuran com una vegada executades les determinacions del planejament urbanístic han obtingut un major aprofitament en la seva finca, per exemple, en poder construir més plantes en un edifici plurifamiliar, o bé han obtingut una indemnització amb motiu de veure’s afectada la seva finca per la qualificació de zona verda i resultar impossible el seu aprofitament privat.
Els mecanismes per fer efectiu aquest principi es contenen en la legislació urbanística, en concret, en el conjunt de drets i deures que corresponen a cada persona propietària de sòl, es materialitzen amb l’execució del planejament urbanístic i tenen la seva màxima expressió en el sistema de reparcel·lació, encara que en via de gestió urbanística es preveuen altres mecanismes.


↑ Índex de la unitat

2.6. Principi de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues

L’article 7 TRLUC i l’article 2 RLUC es refereixen al principi d’equidistribució de beneficis i càrregues però amb un petit matís. S’indica que aquest principi s’ha de complir en el sí de cadascun dels àmbits d’actuació urbanística entre totes les persones propietàries afectades en proporció a les seves aportacions.

Ens estem referint als beneficis i a les càrregues derivats de l’execució dels instruments de planejament urbanístic, és a dir, als aprofitaments urbanístics i a les despeses de tot tipus derivades de l’execució del planejament.

En determinades ocasions, una vegada executat el planejament i de forma exclusiva, les persones propietàries rebran un benefici urbanístic que abans no tenien i per tant veuran incrementat el seu patrimoni. En d’altres ocasions, hauran de suportar una restricció del seu dret de propietat que abans no tenien restringit i per tant veuran disminuït el seu patrimoni. En qualsevol dels dos casos, les persones propietàries hauran de participar en les despeses que l’execució urbanística comporta i això, lògicament, també suposarà una disminució en el seu patrimoni.

El que prova de garantir aquest principi és que en cap dels dos casos enunciats les persones propietàries no vegin descompensades les càrregues de l’actuació urbanística en relació amb els beneficis que reben en el primer cas indicat o en relació als perjudicis que hagin de patir en el segon cas indicat.

La persona propietària que resulti beneficiada de l’actuació urbanística haurà de suportar les despeses que comporta compensar a la persona propietària que no ha resultat beneficiada de l’actuació urbanística i en tots dos casos ambdues persones propietàries hauran de participar en les despeses ordinàries que generi l’actuació urbanística, com exemple la urbanització de les finques afectades.


↑ Índex de la unitat

2.7. Principi de publicitat i de participació

  • L’article 8 TRLUC i l’article 2 RLUC ens indiquen que s’han de garantir i de fomentar els drets d’iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.
  • L’ordenació urbanística no és una disciplina interna a nivell administratiu sinó que ha de garantir la participació de la ciutadania en totes aquelles fases del procediment en què sigui possible, tenint en compte que l’única raó que mou a actuar als poders públics és l’interès públic, l’interès de la ciutadania.

Així la normativa urbanística preveu, entre d’altres, els següents mitjans per garantir aquest principi:

  • Tràmit d’informació pública en relació als instruments de planejament i de gestió urbanístics i convenis urbanístics una vegada aprovats inicialment.
  • Registre de Planejament urbanístic de Catalunya que depèn de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i que inclou una secció referida als convenis urbanístics subscrits en matèria de planejament o de gestió urbanístics.
  • Constitució voluntària de consells assessors urbanístics com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu.
  • Dret a obtenir certificats urbanístics i certificats d’aprofitament urbanístic.
  • Programa de participació ciutadana com a document que integra el pla d’ordenació urbanística municipal amb l’objectiu de facilitar la participació de la ciutadania en tot el procés de formulació de l’instrument de planejament.
  • Dret a promoure la tramitació d’instruments de planejament urbanístic derivat.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 1 | Unitat 3 →

Torna a munt