Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Marcel·lí Pons Duat

Marcel·lí Pons Duat - articles

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els incidents contractuals és preceptiu?

La interpretació de l'article 191.3.c de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)

L’article 191.3.c de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, de contractes del sector públic, disposa que "Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de …

per llegir-ne més

El personal directiu públic local a Catalunya

1. Introducció

L’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), disposa que el Govern de l’Estat i els òrgans de govern de les comunitats autònomes …

per llegir-ne més

Torna a munt