Nombre de lectures: 0

La consulta de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), de 8 de maig de 2019, sobre l’abast de les actuacions de control permanent, conclou que, d'acord amb el que assenyala la regulació del control permanent que conté el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l'abast del control permanent pot sistematitzar-se d'acord amb l'esquema següent:

a) Actuacions de control permanent no planificables: deriven d’una obligació legal i en cap cas poden incloure actuacions de caràcter voluntari de l’òrgan de control.

b) Actuacions de control permanent planificables, que per tant s'integren al pla anual de control financer, i que tenen els requisits següents:

  • S'han de referir, en tot cas, al funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte economicofinancer (art. 3.1, 29.1 i 29.2 del RCIL).
  • S'han de referir a actuacions de gestió efectuades, sobre les quals es fa un control a posteriori.
  • Han de concloure amb l'emissió d'un informe escrit on constin fets comprovats, conclusions obtingudes i recomanacions (art. 35.1 del RCIL).
  • S'han de sotmetre a procediment contradictori (art. 4.1 del RCIL) que en l'àmbit del control financer se substancia a través de les al·legacions de l'òrgan gestor controlat a l'informe provisional emès per l'òrgan de control.

Aquestes actuacions poden ser de dos tipus:

b.1) Les seleccionades per l’òrgan de control sobre la base d’una anàlisi de riscos.

b.2) Les que deriven d’una obligació legal.

Si ens centrem en aquestes últimes, de l'anàlisi de les normes que regulen la gestió economicopressupostària de les entitats locals es dedueix que les actuacions de control permanent planificables obligatòries anualment, per tant també incloses en el règim simplificat de control, són les següents:

  1. Verificació de l'existència d'obligacions derivades de despeses o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes (disposició addicional tercera de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic).
  2. Informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat (art. 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic).
  3. Auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen les condicions de funcionament previstes a la normativa aplicable (art. 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic).
  4. Valoració de l'adequació del pla d'acció per solucionar les deficiències que s'han assenyalat i, si escau, els resultats que s'han obtingut, i també de la situació de la correcció de les debilitats que s'han posat de manifest en l'exercici del control intern (art. 38.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local).

Cal tenir en compte que per desenvolupar aquests treballs s’han d’aplicar, amb les adaptacions organitzatives necessàries, les normes de control financer i auditoria pública vigents en cada moment per al sector públic estatal.

Aquestes normes regulen, entre d'altres, els aspectes relatius a la planificació, l'execució del treball, l'elaboració, el contingut i la tramitació dels informes, i la col·laboració de firmes d'auditoria privada, així com altres aspectes que s'hagin considerat necessaris per assegurar la qualitat i l'homogeneïtat dels treballs de control financer. Pel seu caràcter obligatori, el coneixement d'aquestes tècniques es converteix en un element bàsic per dur a terme aquests treballs, ja sigui a la fase de planificació com a la d'execució o elaboració i tramitació dels informes.

Actualment, aquest marc normatiu tècnic està format fonamentalment per les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades al sector públic espanyol (NIA-ES-SP), les Normes d'Auditoria del Sector Públic (1998), les resolucions de 30 de juliol de 2015 de la IGAE per les quals es dicten instruccions per a l'exercici de control financer permanent i per a l'exercici de l'auditoria pública i les normes i les notes tècniques d'auditoria elaborades per la IGAE.

Al Departament d’Intervenció de la Diputació de Girona hem analitzat sistemàticament les condicions que estableix la normativa reguladora per determinar els aspectes més rellevants que ha de tenir en compte l’òrgan interventor per dur a terme cadascuna d’aquestes actuacions. El resultat d'aquests treballs, sens perjudici de revisions i modificacions futures, és el que es detalla dins de la Guia bàsica 03.

L'objectiu de la Guia bàsica 03 és facilitar un conjunt de programes de treball, models de documentació i metodologia per executar les actuacions de control permanent planificables obligatòries amb la finalitat que puguin servir per fer les funcions de control assignades als òrgans interventors de les entitats locals.

A l'annex 1 s'incorporen un conjunt de models adaptats a la normativa d'auditoria pública per facilitar la planificació, l'execució del treball i l'emissió dels informes d'aquestes actuacions de control permanent. Com a complement de la documentació de l’annex 1, s’han inclòs nocions generals del desenvolupament de les actuacions de control permanentment planificable.

Aquests documents estan disponibles al portal web de la Diputació de Girona, a lliure disposició, perquè puguin ser utilitzats de manera senzilla, lliure i còmoda.

https://suportddgi.atlassian.net/wiki/spaces/SCI/pages/2307653660/1.2.2.+Control+permanent+planificable+obligatori