Saltar al contingut principal
turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

El forat negre de les permutes de llocs de treball: una institució provisòria anacrònica amb un règim jurídic dispers que difícilment resisteix un judici de constitucionalitat

Nombre de lectures: 0

La figura de la permuta de llocs de treball, com a fórmula de provisió de llocs de treball de caràcter residual i excepcional, possibilita que dos funcionaris intercanviïn voluntàriament els seus llocs de treball sempre que compleixin els requisits establerts normativament i aquest intercanvi l’autoritzin discrecionalment els diferents òrgans …

per llegir-ne més

Els funcionaris interins poden gaudir de les situacions administratives que la legislació vigent reconeix als funcionaris de carrera?

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt tractarem d’analitzar la situació actual partint de la base que tradicionalment s’ha negat, normativament i jurisprudencialment, el gaudiment de les situacions administratives per part del personal interí a causa de la naturalesa temporal de la seva vinculació. En aquesta matèria, com es podrà comprovar, hi …

per llegir-ne més

El paper de l’entrevista en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt ens fem ressò de la darrera jurisprudència sobre l’entrevista com a prova selectiva d’accés a l’ocupació pública. El component de subjectivitat que porta implícita l’entrevista de selecció ha generat reaccions enèrgiques per desacreditar-la i relegar-la a un paper residual i secundari, però el …

per llegir-ne més

En els exàmens teòrics d'una oposició el tribunal qualificador només pot plantejar preguntes que es corresponguin amb els enunciats concrets dels epígrafs del temari o programa

Nombre de lectures: 0

La sentència del Tribunal Suprem (TS) que es comenta avança en la línia de limitar la discrecionalitat de l’Administració a l'hora d'elaborar les bases de les convocatòries, així com la que correspon als tribunals qualificadors per garantir més seguretat jurídica a les proves selectives d'accés a …

per llegir-ne més

Garanties d'imparcialitat i exercici interí de funcions reservades a personal funcionari

Nombre de lectures: 0

Comentàvem en l’apunt anterior que la tramitació dels procediments administratius i, en general, les funcions que impliquen l’exercici de potestats públiques estaven reservades a funcionaris públics i calia descartar la participació del personal laboral i del personal eventual en l’exercici d’aquestes funcions. De retruc ens plantejàvem …

per llegir-ne més

La tramitació de procediments administratius està reservada a funcionaris públics

Nombre de lectures: 0

Hi ha sentències que passen desapercebudes, fagocitades per l’actual crisi sanitària, i tenen una gran transcendència pràctica, ja que principalment impacten en les administracions que disposen d’una plantilla funcionarial escassa i han de recórrer a altres empleats –laborals- o a altres institucions –empreses públiques o, fins i tot …

per llegir-ne més

Protecció juridicolaboral dels pares i mares amb fills i filles afectats per la covid 19

Nombre de lectures: 0

En el moment d’escriure aquestes línies, tothom és conscient que cal protegir la situació laboral i mantenir el nivell d’ingressos dels pares i mares que es troben davant d’aquesta contingència; no obstant això, no hi ha un posicionament majoritari sobre quines han de ser les mesures per …

per llegir-ne més

Decàleg d'aspectes clau en les comissions de serveis

Nombre de lectures: 0

Normativa aplicable

La figura de la comissió de serveis no està definida com a tal al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). L’article 81.3 de l’esmentada normativa bàsica …

per llegir-ne més

Cop de porta a la transformació judicial del vincle temporal en fix com a conseqüència de l’ús abusiu en els nomenaments de personal funcionari interí

Nombre de lectures: 0

L’esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va arribar el dia 19 de març. El TJUE es despatxa amb contundència davant les situacions abusives en els nomenaments temporals, però el cert és que deixa sense recorregut la principal reclamació de milers de recurrents interins de …

per llegir-ne més

El règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (i III)

Nombre de lectures: 0

El dret a la desconnexió digital i la intimitat personal i familiar dels teletreballadors

El dret a la desconnexió digital té el reconeixement legal en l’article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals –en endavant …

per llegir-ne més

Torna a munt