Saltar al contingut principal
turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

Actes administratius generals o normes reglamentàries: naturalesa jurídica de les bases generals dels processos selectius, de les relacions de llocs de treball i de les ofertes d’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt s’analitza el recent posicionament de la Sala Tercera del Tribunal Suprem sobre la naturalesa jurídica de les bases generals rectores dels processos selectius -STS de 19 de setembre de 2022, recurs núm. 937/2021- i, alhora, es recorda el tortuós recorregut dels tribunals per determinar la …

per llegir-ne més

L’establiment d’alçades mínimes diferents entre homes i dones per accedir a cossos policials: reflexions sobre la discriminació indirecta per raó de sexe

Nombre de lectures: 0

La Sentència del Tribunal Suprem de 14 de juliol de 2022 (recurs 452/2018) aborda la interessant qüestió de la possible discriminació indirecta de les dones establerta en un reglament estatal que exigeix com a requisit per accedir al Cos Nacional de Policia una alçada mínima per als homes d …

per llegir-ne més

Els tribunals qualificadors davant les sol·licituds d’ajornament de proves o d’exercicis en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

Hi ha situacions controvertides que es donen molt sovint a la pràctica quotidiana dels processos selectius i a les quals s’han d’enfrontar els membres dels tribunals qualificadors sense disposar de gairebé cap suport normatiu i amb una jurisprudència dispersa i eminentment casuística. Aquest és el cas de les …

per llegir-ne més

L’alta direcció en el sector públic de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

El concepte d’alta direcció en el sector públic

El Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció (en endavant, RDPAD).

El primer problema que es va plantejar en el seu moment feia referència a la possibilitat d …

per llegir-ne més

La reforma laboral i el seu impacte en la contractació temporal de les administracions públiques i el seu sector públic

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, disposa algunes singularitats en relació amb la contractació de caràcter temporal en el marc de les administracions …

per llegir-ne més

El perllongament de la permanència en el servei actiu: la confluència de dos interessos

Nombre de lectures: 0

En el perllongament de la permanència en el servei actiu conflueixen dos interessos: el del funcionari que vol continuar treballant i el de l’Administració que no vol perdre'l perquè la seva actitud professional aporta un benefici cert. La possibilitat de perllongar la permanència en el servei actiu més …

per llegir-ne més

Escac a la valoració de la formació desactualitzada per accedir a l'ocupació pública o la provisió de llocs de treball

Nombre de lectures: 0

Ningú no pot negar que una societat altament tecnificada s'ha de servir d’empleats públics amb un alt nivell formatiu. En més o menys intensitat, la formació actualitzada és un element essencial no només per al desenvolupament professional dels empleats públics sinó també per a l’exercici eficaç de …

per llegir-ne més

Ús de càmeres de videovigilància per controlar la prestació laboral o de serveis

Nombre de lectures: 0

L’ús de les càmeres de videovigilància en l’àmbit de les relacions laborals ha estat i sembla que continuarà sent un assumpte complex, prova d’això són les vacil·lacions jurisprudencials d’aquests darrers anys, no només de la jurisprudència del TC i del TS a aquest respecte, sinó …

per llegir-ne més

Evolució del control judicial de la discrecionalitat tècnica dels tribunals qualificadors de proves selectives

Nombre de lectures: 0

Amb motiu de la gran quantitat de processos selectius d’accés a l’ocupació pública que s’han convocat i es convocaran en breu, té un especial interès, principalment per als membres dels tribunals qualificadors, conèixer amb una certa concreció quin és l’estat actual de la jurisprudència sobre l …

per llegir-ne més

El forat negre de les permutes de llocs de treball: una institució provisòria anacrònica amb un règim jurídic dispers que difícilment resisteix un judici de constitucionalitat

Nombre de lectures: 0

La figura de la permuta de llocs de treball, com a fórmula de provisió de llocs de treball de caràcter residual i excepcional, possibilita que dos funcionaris intercanviïn voluntàriament els seus llocs de treball sempre que compleixin els requisits establerts normativament i aquest intercanvi l’autoritzin discrecionalment els diferents òrgans …

per llegir-ne més

Torna a munt