Saltar al contingut principal
turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

L’alta direcció en el sector públic de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

El concepte d’alta direcció en el sector públic

El Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció (en endavant, RDPAD).

El primer problema que es va plantejar en el seu moment feia referència a la possibilitat d …

per llegir-ne més

La reforma laboral i el seu impacte en la contractació temporal de les administracions públiques i el seu sector públic

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, disposa algunes singularitats en relació amb la contractació de caràcter temporal en el marc de les administracions …

per llegir-ne més

El problema de l’encaix del personal subrogat procedent d’empreses privades com a conseqüència de processos de reversió

Nombre de lectures: 0

Un dels problemes jurídics recurrents i no resolts normativament que planteja la reinternalització o reversió de serveis públics (recuperació de la gestió de serveis públics gestionats per empreses privades), és la dificultat d’encaixar pacíficament les normes laborals sobre subrogació laboral amb les normes sobre l’accés a l’ocupació …

per llegir-ne més

El perllongament de la permanència en el servei actiu: la confluència de dos interessos

Nombre de lectures: 0

En el perllongament de la permanència en el servei actiu conflueixen dos interessos: el del funcionari que vol continuar treballant i el de l’Administració que no vol perdre'l perquè la seva actitud professional aporta un benefici cert. La possibilitat de perllongar la permanència en el servei actiu més …

per llegir-ne més

Escac a la valoració de la formació desactualitzada per accedir a l'ocupació pública o la provisió de llocs de treball

Nombre de lectures: 0

Ningú no pot negar que una societat altament tecnificada s'ha de servir d’empleats públics amb un alt nivell formatiu. En més o menys intensitat, la formació actualitzada és un element essencial no només per al desenvolupament professional dels empleats públics sinó també per a l’exercici eficaç de …

per llegir-ne més

Ús de càmeres de videovigilància per controlar la prestació laboral o de serveis

Nombre de lectures: 0

L’ús de les càmeres de videovigilància en l’àmbit de les relacions laborals ha estat i sembla que continuarà sent un assumpte complex, prova d’això són les vacil·lacions jurisprudencials d’aquests darrers anys, no només de la jurisprudència del TC i del TS a aquest respecte, sinó …

per llegir-ne més

Evolució del control judicial de la discrecionalitat tècnica dels tribunals qualificadors de proves selectives

Nombre de lectures: 0

Amb motiu de la gran quantitat de processos selectius d’accés a l’ocupació pública que s’han convocat i es convocaran en breu, té un especial interès, principalment per als membres dels tribunals qualificadors, conèixer amb una certa concreció quin és l’estat actual de la jurisprudència sobre l …

per llegir-ne més

El forat negre de les permutes de llocs de treball: una institució provisòria anacrònica amb un règim jurídic dispers que difícilment resisteix un judici de constitucionalitat

Nombre de lectures: 0

La figura de la permuta de llocs de treball, com a fórmula de provisió de llocs de treball de caràcter residual i excepcional, possibilita que dos funcionaris intercanviïn voluntàriament els seus llocs de treball sempre que compleixin els requisits establerts normativament i aquest intercanvi l’autoritzin discrecionalment els diferents òrgans …

per llegir-ne més

Els funcionaris interins poden gaudir de les situacions administratives que la legislació vigent reconeix als funcionaris de carrera?

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt tractarem d’analitzar la situació actual partint de la base que tradicionalment s’ha negat, normativament i jurisprudencialment, el gaudiment de les situacions administratives per part del personal interí a causa de la naturalesa temporal de la seva vinculació. En aquesta matèria, com es podrà comprovar, hi …

per llegir-ne més

El paper de l’entrevista en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt ens fem ressò de la darrera jurisprudència sobre l’entrevista com a prova selectiva d’accés a l’ocupació pública. El component de subjectivitat que porta implícita l’entrevista de selecció ha generat reaccions enèrgiques per desacreditar-la i relegar-la a un paper residual i secundari, però el …

per llegir-ne més

Torna a munt