turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

EL règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (I)

Nombre de lectures: 0

La crisi del coronavirus SARS-CoV-2 ha precipitat la implementació del teletreball a domicili. En aquest sentit, la Guia publicada pel Ministeri de Treball sobre l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el coronavirus, assenyala aquesta forma d’organització de la relació laboral com una clara alternativa a altres …

per llegir-ne més

Indemnització per al personal interí cessat en execució d’ofertes d’ocupació pública caducades

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de l'apunt relatiu a la caducitat de les ofertes d’ocupació pública, en aquest apunt es comenten les novetats que sobre aquest assumpte ha afegit la Sentència de 12 de desembre de 2019 (rec. 3554/2017), del Tribunal Suprem (STS). Aquesta resolució judicial té un especial interès …

per llegir-ne més

L'enrevessada figura del personal laboral indefinit no fix de plantilla i l'inexplicable silenci del legislador estatal

Nombre de lectures: 0

Només hi ha una solució definitiva a la inseguretat que genera el vincle creat artificialment per la jurisprudència del personal indefinit no fix de plantilla, i és la intervenció decidida del legislador estatal. Des del seu reconeixement judicial al final de la dècada dels noranta, aquesta figura ha estat mutant …

per llegir-ne més

La motivació dels nomenaments i els cessaments en llocs de treball de lliure designació

Nombre de lectures: 0

Ja és reiterada la doctrina dels tribunals sobre la necessitat de motivar els nomenaments en els llocs de treball de lliure designació. Recentment, diferents pronunciaments judicials han entrat a delimitar i concretar l’abast del deure de motivar les resolucions de cessament que es produeixen en aquests llocs de treball …

per llegir-ne més

El règim de responsabilitat dels alts càrrecs i del personal directiu al servei de l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions

Nombre de lectures: 0

Aquest apunt tracta d’identificar, en vista de la normativa dispersa que hi ha sobre la matèria, les responsabilitats concretes que deriven de l’exercici de l’alt càrrec o de l’alta direcció pública en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Convé recordar que aquesta …

per llegir-ne més

El cessament del personal funcionari interí en vista de la darrera jurisprudència

Nombre de lectures: 0

Sembla que darrerament s’està reconduint l’embolic generat arran de les diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) relatives a les conseqüències de l’acomiadament de personal laboral interí i del cessament del personal funcionari interí. L’objecte d’aquest apunt és tractar d’aclarir …

per llegir-ne més

La problemàtica sobre la caducitat de les ofertes d’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

L’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TREBEP), estableix que l’execució de l’oferta d’ocupació publica es desenvolupi dins el termini improrrogable de tres …

per llegir-ne més

La contractació de personal laboral en el sector públic

Nombre de lectures: 0

La selecció de personal laboral, fix i temporal, en l’àmbit de les entitats del sector públic planteja avui molts interrogants pràctics. En aquest apunt s’analitzen els aspectes que poden resultar més rellevants i/o discutibles però, sobretot, la darrera finalitat d’aquest escrit és procurar dibuixar les línies …

per llegir-ne més

El règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat

Nombre de lectures: 0

Problemes d'inseguretat jurídica i múltiples dubtes d’interpretació

En aquest apunt, s’analitzen i es comenten els aspectes, al meu entendre, més controvertits relatius a la complexa situació que cal gestionar des dels consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, així com des dels departaments als quals s …

per llegir-ne més

Torna a munt