Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: activitat subvencionada

Articles de l'etiqueta activitat subvencionada

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part II)

Com deia en un apunt anterior, les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part I)

Les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests conflictes se solen vehicular a través …

per llegir-ne més

La subcontractació en les subvencions

Per iniciar aquest apunt, hem de recordar dos aspectes fonamentals de les subvencions. En primer lloc, la naturalesa jurídica de la subvenció, que és la d’un acte unilateral de l’Administració que busca fomentar o promocionar una activitat privada desenvolupada per una entitat, que desperta interès en l’Administració …

per llegir-ne més

Els plans estratègics de subvencions

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula les disposicions generals de la concessió de subvencions per les administracions públiques. Concretament, en l'article 8.1 del capítol II, de caràcter bàsic i relatiu a les disposicions comunes a les subvencions …

per llegir-ne més

Subvenció i contracte de patrocini publicitari, similituds i diferències

La subvenció i el contracte de patrocini publicitari són figures que generen dificultats de delimitació. És important conèixer-ne les diferències, atès que comportarà l’aplicació d’una norma o d'una altra, l’òrgan competent, el règim de fiscalització i fins i tot els informes que cal incorporar a l …

per llegir-ne més

La modificació de la regulació del delicte de frau de subvencions

El delicte d’obtenció fraudulenta de subvencions està regulat en l’actual Codi penal (CP), aprovat per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, modificat en aquest delicte recentment per la Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, de transposició de directives de la Unió Europea en …

per llegir-ne més

Obligacions que imposa la Llei de transparència respecte de les subvencions

La transparència és un dels principis que regeix l’actuació de les administracions públiques i el seu sector públic, i es configura, al seu torn, com un dret que tenen els ciutadans de conèixer les decisions de les institucions públiques en qüestions com qui ha format part d’aquesta presa …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Problemàtica sobre la naturalesa jurídica de la subvenció quan un alt percentatge dels costos de l'activitat proposada són despeses de personal

El concepte subvenció és recollit en l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Aquest precepte considera subvenció tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques a favor de persones públiques o privades, sempre que reuneixi els requisits següents:

a) Que el …

per llegir-ne més

Torna a munt