Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: caducitat

Articles de l'etiqueta caducitat

Sentència de 23 de gener de 2023: canvi de criteri del Tribunal Suprem sobre la caducitat del procediment de reintegrament de subvencions

A l'apunt del 16 de setembre de 2022 s'analitzava el supòsit enjudiciat a la Sentència de 19 de febrer de 2021 (rec. 3929/2020) del Tribunal Suprem. Segons aquesta Sentència, l’Administració no va dictar cap resolució de fons en el primer procediment, i abans del transcurs dels …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part I)

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt tracta qüestions que poden ser d’interès i que han plantejat discrepàncies d'interpretació i en les quals mitjançant el procediment del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem s’ha fixat doctrina pel …

per llegir-ne més

La manca de declaració de caducitat del procediment de reintegrament. Comentaris a les sentències del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2021 i 12 de gener de 2022

L’article 42 de la Llei general de subvencions (LGS), que regula el reintegrament, ens diu que es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius –per tant, per l’actual Llei 39/2015 i per la Llei catalana 26/2010–, sens perjudici de les especialitats que s'estableixen en …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (2a part)

Conseqüències de la dilació del procediment administratiu

Sens perjudici de l’anul·labilitat del procediment de revocació, convé analitzar les conseqüències que pot tenir el prolongament del procediment administratiu en el temps i, especialment, el de revocació en tant que procediment de gravamen. 1)

Les situacions de prolongament perjudiquen els …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (1a part)

La concessió dels ajuts i les subvencions s’incardina en el procediment administratiu regulat en el títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), en el capítol II del títol preliminar …

per llegir-ne més

Torna a munt