Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: incompliments

Articles de l'etiqueta incompliments

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part II)

Com deia en un apunt anterior, les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part I)

Les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests conflictes se solen vehicular a través …

per llegir-ne més

Impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el PES

L’eventual nul·litat de les bases específiques a través d’un recurs directe contra aquestes no és cap novetat, però el que és interessant és la situació plantejada en la Sentència amb interès cassacional del Tribunal Suprem de 4 de març de 2021 (Rec. 4939/2019). En el marc …

per llegir-ne més

El procediment de reintegrament i la modificació de la Llei 5/2020

En matèria de subvencions, la jurisprudència del Tribunal Suprem parteix de la premissa que en el reintegrament hi ha un acte vàlid, però sotmès a una condició que incompleix el beneficiari o l’entitat col·laboradora. Les condicions a les quals se subordina el bon funcionament de la relació juridica …

per llegir-ne més

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Naturalesa dels plans estratègics de subvencions de les entitats locals i problemàtica derivada de la seva manca

Trobem la regulació del pla estratègic de subvencions (en endavant, PES) en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i en els articles 10-15 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la …

per llegir-ne més

Les entitats col·laboradores i les seves problemàtiques

El principi de racionalització i d'agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió, juntament amb el de cooperació, col·laboració i coordinació entre administracions públiques, constitueixen principis generals d'actuació de les administracions, d'acord amb les lletres d i k de l'apartat 1 de …

per llegir-ne més

Recull d'errors i incompliments detectats des del control intern i/o des del control extern

El concepte d'infracció es regula en l'article 52 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Tenen la consideració d'infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les omissions tipificades en aquesta Llei, i són sancionables fins i tot a títol …

per llegir-ne més

Torna a munt