Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: àmbit local

Articles de l'etiqueta àmbit local

Dels lliuraments de fons de l'Administració de la Generalitat a l'Administració local

Els lliuraments de fons que fa l’Administració de la Generalitat a altres administracions, i en particular en el cas que s’analitza, als ens locals i el seu sector públic, comporten, per se, certes confusions en la determinació de la seva naturalesa jurídica.

A vegades costa concloure si ens …

per llegir-ne més

Els ens locals i el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya

Ha passat poc més d'un any des de l’aprovació del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Per donar un pas més perquè el RAISC doni compliment efectiu a la normativa catalana en …

per llegir-ne més

Subvenció i contracte de patrocini publicitari, similituds i diferències

La subvenció i el contracte de patrocini publicitari són figures que generen dificultats de delimitació. És important conèixer-ne les diferències, atès que comportarà l’aplicació d’una norma o d'una altra, l’òrgan competent, el règim de fiscalització i fins i tot els informes que cal incorporar a l …

per llegir-ne més

Riscos en l'àmbit de les subvencions de les administracions locals

El bon funcionament de les administracions públiques requereix un sistema de control adequat, i aquest s’exerceix sobre diferents aspectes, com ara el financer, és a dir, sobre els ingressos i les despeses públiques.

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, regula el règim jurídic del control intern …

per llegir-ne més

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Ajuts i subvencions durant la situació de crisi provocada per la COVID-19: les facultats extraordinàries de l'alcaldia i la suspensió de terminis

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Uns dies després, el 14 de març, mitjançant el Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma, i s'han anat succeint …

per llegir-ne més

Naturalesa dels plans estratègics de subvencions de les entitats locals i problemàtica derivada de la seva manca

Trobem la regulació del pla estratègic de subvencions (en endavant, PES) en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i en els articles 10-15 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la …

per llegir-ne més

Resum del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’un any i mig de tramitació, el Reglament …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Objectius del Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya

El 18 de març de 2019 es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, que vol ampliar, unificar, homogeneïtzar i simplificar la informació pública en aquest …

per llegir-ne més

Torna a munt