turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (primera part)

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament: el requeriment previ, a cavall entre dues normatives

Fins a la Llei 39/2015, coneixíem el requeriment entre administracions previ a la via contenciosa administrativa (a partir d'ara, requeriment previ) per la regulació que en fa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de …

per llegir-ne més

Cal motivar el cessament d’un funcionari d’un lloc de lliure designació?

Nombre de lectures: 0

La motivació en qualsevol actuació o activitat administrativa és un pressupòsit bàsic i necessari per garantir la legalitat i l'encert en l’actuació de les administracions públiques. Així mateix, la motivació és un element de garantia per al destinatari de l’acte. Per això, les diverses lleis de procediment …

per llegir-ne més

La rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics queda limitada als supòsits taxats

Nombre de lectures: 0

Amb una redacció idèntica a la que conté la Llei 30/1992, la Llei 39/2015 regula en l'article 109.2 la potestat de les administracions públiques de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i …

per llegir-ne més

Les universitats públiques són administracions públiques? Sobre la Sentència 1029/2019, Sala III, Secció 3, del Tribunal Suprem

Nombre de lectures: 0

L’article 2, tant de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regulen amb una redacció quasi idèntica l’àmbit subjectiu de totes dues normes …

per llegir-ne més

L'acte de tràmit qualificat, un concepte enigmàtic?

Nombre de lectures: 0

1. Actes definitius i actes de tràmit

Entre els diversos criteris que serveixen per classificar els actes administratius, analitzarem en aquest apunt la funció que l’acte desenvolupa en el procediment administratiu. En aquest sentit, es distingeix entre actes de tràmit, que preparen i fan possible la resolució, i són …

per llegir-ne més

El "discret" paper de la persona instructora

Nombre de lectures: 0

1. L’oblit de la persona instructora

Si parlem de la persona instructora del procediment administratiu, és molt probable que la majoria dels nostres interlocutors la relacionin en una primera reflexió amb els procediments sancionadors i amb el deure d’abstenció, i no estaran fent un lligam il·lògic ni …

per llegir-ne més

El consentiment de la persona en el procediment administratiu: el canvi en l’article 28.2 de la Llei 39/2015 derivat de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

El tractament de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques ha estat objecte tradicionalment d’una controvèrsia constant i una innumerable casuística, que ha anat consolidant una doctrina i una jurisprudència protectora del dret fonamental a la intimitat de les persones físiques, per garantir-ne …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (IV)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial CENDOJ. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos de març i abril del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Algunes reflexions sobre la suplència dels òrgans de la Generalitat

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

El funcionament ordinari dels òrgans de les administracions a vegades es veu alterat com a conseqüència d’incidències que afecten la persona física titular de l’òrgan. Tot i que la llei proclama que la competència és irrenunciable i que ha de ser exercida pels òrgans que la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (III)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el CENDOJ, el cercador del Consell General del Poder Judicial. En aquest apunt farem referència a sentències del primer trimestre del 2019, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé …

per llegir-ne més

Torna a munt