Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: reintegrament

Articles de l'etiqueta reintegrament

Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió del finançament públic rebut

L’article 14.1.h de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), estableix entre les obligacions dels beneficiaris la d’adoptar les mesures de difusió que conté l’article 18.4 de la LGS, que disposa que els beneficiaris han de donar la publicitat …

per llegir-ne més

Sentència del Tribunal Suprem de 3 de maig de 2023: els requeriments per complementar la documentació justificativa interrompen el termini de prescripció del reintegrament

L’article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), estableix que prescriu el dret de l'Administració a reconèixer o liquidar el reintegrament al cap de quatre anys.

L’apartat segon d’aquest article estableix que aquest termini es computa, en cada cas …

per llegir-ne més

Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023: "dies a quo" de l’inici del termini de prescripció de l’acció administrativa de reintegrament

La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2023 (recurs 4865/2021), resol l’acord del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública pel qual s’inicia el reintegrament per l’excés de subvenció rebut per un ajuntament, en concepte d’ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional …

per llegir-ne més

El reintegrament de les subvencions resultat del control financer a l'Administració local

La funció de control intern a una administració local inclou el control financer de la seva activitat economicofinancera que ha d’exercir l’òrgan de control intern d’acord amb el que regulen els articles 29 i següents del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (i part III)

Per tancar les reflexions que s’han exposat en aquesta sèrie de tres apunts, es planteja la controvèrsia respecte si la superació del límit en l’àmbit de les subvencions de la UE com a causa de reintegrament segons l’article 37.1.h de la LGS i l’aplicació …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (part II)

En aquesta segona part, abordarem una qüestió de rellevància en l'àmbit de les obligacions de justificació i comprovació de les subvencions, com és la compatibilitat, o incompatibilitat, de les ajudes i subvencions amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (part I)

La sèrie d’apunts que iniciem aquí té com a finalitat reflectir algunes de les dificultats que els òrgans de gestió es poden trobar en la fase de verificació i comprovació derivada de la normativa i la seva aplicació.

La LGS, a l'article 14, assenyala com a obligacions del …

per llegir-ne més

Sentència de 23 de gener de 2023: canvi de criteri del Tribunal Suprem sobre la caducitat del procediment de reintegrament de subvencions

A l'apunt del 16 de setembre de 2022 s'analitzava el supòsit enjudiciat a la Sentència de 19 de febrer de 2021 (rec. 3929/2020) del Tribunal Suprem. Segons aquesta Sentència, l’Administració no va dictar cap resolució de fons en el primer procediment, i abans del transcurs dels …

per llegir-ne més

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

Torna a munt