Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 13 | Unitat 15 →

14. Aprovació dels expedients de modificació

Les competències específiques per a l’aprovació de les modificacions pressupostàries estan regulades a l’article 12 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, segons la qual:

"1. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de finances públiques, autoritzar, amb les úniques limitacions que estableix l'article 8.1, les modificacions de crèdit següents:

a) Transferències de crèdit que afectin diverses agrupacions departamentals, d'un import igual o superior a 100.000 euros, llevat de les que afectin els serveis pressupostaris DD 07 «Fons de Reserva Laboral», DD 09 «Altres despeses de personal» i DD 10 «Fons extraordinaris».

b) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital, d'un import igual o superior a 100.000 euros.

c) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses no financeres amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses financeres.

d) Transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que comportin increment de la plantilla o que es financin amb minoracions de crèdit d'algun altre capítol.

e) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives a entitats de fora del sector públic, llevat de les universitats públiques

f) Generacions de crèdit, sempre que s'hagi d'ordenar el pagament abans que s'hagi produït efectivament l'ingrés a la Tresoreria, d'acord amb el que estableix l'article 9.3. Se n'exceptuen les generacions de crèdit que afectin el capítol 1 com a conseqüència del traspàs de places pressupostades, sempre que no comportin cap increment dels crèdits del capítol 1 en el conjunt del sector públic administratiu de la Generalitat.

2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de finances públiques autoritzar les incorporacions de crèdit, les ampliacions de crèdit i, sempre que no corresponguin al Govern, les generacions de crèdit i, amb les úniques limitacions que estableix l'article 8.1, les transferències de crèdit següents:

a) Transferències de crèdit que afectin diverses agrupacions departamentals, d'un import inferior a 100.000 euros, i les que afectin els serveis pressupostaris DD 07 «Fons de Reserva Laboral», DD 09 «Altres despeses de personal» i DD 10 «Fons extraordinaris», amb independència de l'import.

b) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital, d'un import inferior a 100.000 euros.

c) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, dins de la mateixa agrupació departamental.

d) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives a favor de les universitats públiques.

e) Transferències de crèdit entre diverses polítiques dins una mateixa secció o entitat.

f) Transferències que afectin crèdits del capítol 1.

g) Transferències de crèdit que modifiquin els crèdits que l'article 5 esmenta com a excepcions.

h) Transferències entre crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d'exercicis anteriors i transferències entre crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, en els termes que estableix l'article 8.1.c i e.

3. Correspon als titulars dels departaments i als presidents, directors o càrrecs assimilats de les entitats autònomes i del Servei Català de la Salut autoritzar les transferències entre diversos crèdits d'una mateixa política, amb les úniques limitacions que estableix l'article 8.1, sempre que no corresponguin al Govern o al conseller competent en matèria de finances públiques. Aquestes modificacions pressupostàries no poden afectar els crèdits que l'article 5 esmenta com a excepcions, ni els crèdits destinats a despeses de personal.


← Unitat 13 | Unitat 15 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats (2007) per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Darreres actualitzacions: Joan Ruiz Culell

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.