Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 14 | Glossari →

15. Altres casos d'afectació dels crèdits pressupostaris

15.1 Despeses plurianuals

Regulació

Les despeses plurianuals es regulen als articles 36 i 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Concepte

L’article 36 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya permet comprometre despeses per a exercicis futurs (això significa una excepció al principi d’especialitat temporal), per la qual cosa estableix que l’autorització d’aquestes despeses amb un abast plurianual se subordinarà als crèdits que per a cada exercici figurin en els pressupostos de la Generalitat.

L’execució d’aquestes despeses s’haurà d’iniciar durant l’exercici que s’autoritzin, de manera que es pot sol·licitar l’esmentada autorització amb l’anticipació (per exemple, iniciant l’execució el pressupost vinent), i hauran de tenir com a objecte finançar despeses del tipus:

  • a) Inversions reals i transferències de capital.
  • b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de convenis o de contractes programa que emparin actuacions d’abast plurianual.
  • c) Despeses de béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un any.
  • d) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la Generalitat o pels organismes, les institucions o les empreses que en depenen.
  • e) Càrregues derivades de l’endeutament.
  • f) Actius financers.

El nombre d’anualitats no pot ser superior a quatre en tots els supòsits, excepte en el d i l'e.

Aprovació

Les despeses plurianuals són aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Els acords de Govern es formalitzen a proposta del conseller o la consellera d’Economia i Coneixement i estableixen la part de despesa corresponent als exercicis futurs i el nombre d’anualitats.

Quant a les subvencions plurianuals, l’article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, amb caràcter previ a la publicació de la convocatòria, s’ha d’autoritzar la despesa derivada de la línia d’ajuts convocada. En cas que en la convocatòria es comprometin fons públics d’exercicis pressupostaris futurs, l’autorització de la despesa correspon al Govern. En la convocatòria s’ha d’adjuntar el certificat de la intervenció que acrediti que s’ha efectuat la reserva de crèdit corresponent.


↑ Índex de la unitat

15.2 Aplicacions de crèdit

També s'anomenen reconeixement de deute o d'obligacions o compromisos de despesa d'exercicis anteriors.

Regulació

Les aplicacions de crèdit es regulen als articles 38.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i 20 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

Concepte

1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2022 corresponents a despeses efectuades degudament per la Generalitat, per les entitats autònomes administratives o pel Servei Català de la Salut –incloses les despeses pendents d'imputació pressupostària (PPI) registrades– que no s'hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2022 es poden aplicar als crèdits del pressupost vigent, d'acord amb els criteris establerts per l'article 12 de l'Ordre ECO/235/2022, del 26 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari del 2022.

2. El departament competent en matèria de finances públiques, a proposta del departament o de l'entitat afectats i amb l'informe previ de la Intervenció Delegada, ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals s'ha d'imputar el pagament de les obligacions a què fa referència l'apartat 1, que han d'ésser els adequats a la naturalesa i la finalitat de la despesa, d'acord amb l'estructura pressupostària vigent.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 14 | Glossari →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats (2007) per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Darreres actualitzacions: Joan Ruiz Culell

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.