Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 4 | Unitat 6 →

5. El cicle pressupostari: preparació, discussió i aprovació


Diapositiva de la presentació de la xerrada col·loqui “L’elaboració del Projecte de llei de pressupostos”, a càrrec del senyor Salvador Maluquer, director general de Pressupostos, que es va fer al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació el dia 12 de juny de 2008.


Guia breu de conceptes pressupostaris bàsics, pàgina 5

5.1 L'elaboració del pressupost

Els articles 31 i 32 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableixen el procediment d’elaboració del pressupost de la Generalitat de Catalunya:

Article 31 (modificat per la Llei 7/2004, paràgraf 4a)

"El procediment d’elaboració del pressupost de la Generalitat s’ajustarà a les normes següents:

1. Els organismes superiors de la Generalitat i els seus departaments trametran al conseller o a la consellera de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, abans de l’1 de maig de cada any, els seus avantprojectes dels estats de despeses, degudament ajustats a les lleis que siguin d’aplicació i a les directrius aprovades pel Govern a proposta de l’esmentat conseller o consellera. Així mateix, lliuraran els avantprojectes dels estats d’ingressos i de despeses, i, quan s’escaigui, de recursos i dotacions de les entitats autònomes i empreses públiques formant un sol avantprojecte per a cadascun, que comprengui totes les seves activitats.

2. L’estat d’ingressos del pressupost serà elaborat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

3. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, tenint en compte els esmentats avantprojectes de despeses i l’estimació dels ingressos, formularà el Projecte de llei de pressupostos i el sotmetrà a l’acord del Govern.

4. S’adjuntarà al Projecte de llei de pressupostos la documentació següent:

a) El compte consolidat dels projectes relatius a la Generalitat i a les seves entitats autònomes, distingint separadament les operacions corrents i les de capital, tenint en compte la distribució sectorial i territorial de les despeses d’inversió. Els projectes d’inversió s’identifiquen mitjançant el codi d’actuació que tenen assignat, amb la finalitat d’establir-ne el seguiment pressupostari. Les modificacions dels programes d’inversió que impliquen l’inici de nous projectes requereixen l’assignació dels codis corresponents, d’acord amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

b) Una memòria explicativa.

c) Una memòria sobre els aspectes pressupostaris de la funció pública, la seva adequació a la plantilla orgànica vigent, el detall de les plantilles de totes les seccions i organismes autònoms i la seva política de contractació.

d) Una memòria explicativa dels criteris aplicats en les subvencions corrents i de capital.

e) La liquidació del pressupost de l’any anterior i un estat d’execució del vigent.

f) Una memòria justificativa assenyalant l’oportunitat dels arrendaments o de les compres d’immobles incloses en el pressupost.

g) Un informe econòmic i financer.

h) El pressupost classificat per programes, en tots els departaments."

Article 32

"El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació."

Guia breu de conceptes pressupostaris bàsics, pàgina 6


↑ Índex de la unitat

5.2 La tramitació parlamentària

De la mateixa manera, els articles 119-122 del Reglament del Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple del Parlament en la sessió del dia 22 de desembre de 2005 (DOGC núm. 4553, de 18 de gener), tracten sobre la tramitació del projecte de llei de pressupostos.

El projecte de llei de pressupostos

Article 119. Presentació i tramitació

1. La tramitació del projecte de llei de pressupostos es fa pel procediment que estableix aquest apartat, i supletòriament, s'hi aplica el procediment legislatiu comú.

2. El projecte de llei de pressupostos té preferència en la tramitació respecte als altres treballs parlamentaris.

3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressupostos, ha d'obrir dos períodes d'esmenes que s'inicien el mateix dia; un període, d'una durada no inferior als deu dies naturals, per a presentar les esmenes a la totalitat, i un altre període, d'una durada no inferior als vint dies naturals, per a presentar les esmenes a l'articulat i als estats de despeses.

4. Les esmenes al projecte de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun concepte només són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora una baixa d'una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l'estat de despeses del mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.

Article 120. Els debats de totalitat del projecte de llei de pressupostos

1. En la tramitació del projecte de llei de pressupostos només es poden admetre com a esmenes a la totalitat les presentades pels grups parlamentaris que proposen el retorn del projecte al Govern o que proposen el retorn de l'estat de despeses d'una secció pressupostària corresponent a un departament del Govern.

2. El debat de les esmenes a la totalitat que proposen el retorn del projecte al Govern es té únicament en el Ple, abans de començar la tramitació en comissió, i d'acord amb el procediment següent:

a) El debat s'inicia amb la presentació del projecte a càrrec d'un membre del Govern; tot seguit, els grups que han presentat esmenes a la totalitat poden intervenir per defensar-les per un temps màxim de trenta minuts cada un.

b) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per un temps màxim de trenta minuts, si només un grup parlamentari havia presentat esmena a la totalitat, o per aquest temps incrementat en quinze minuts més per cada esmena addicional, si més d'un grup n'havia presentades.

c) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i els que s'hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de cinc minuts cada un.

d) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur posició per un temps màxim de quinze minuts cada un.

e) Un cop finit el debat, s'han de sotmetre a votació conjuntament totes les esmenes. Si el Ple acorda el retorn del projecte, aquest es té per rebutjat. Altrament, es tenen per fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima que resulti del projecte presentat, i la distribució d'aquestes per seccions.

Article 121. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions públiques convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que correspongui d'acord amb el procediment següent:

a) La Mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, ha de determinar les comissions competents per raó de la matèria per a tramitar cada esmena a la totalitat de les seccions.

b) La sessió de cada comissió s'inicia amb la presentació de les línies bàsiques del pressupost del departament a càrrec del conseller o consellera del departament del Govern afectat o, si escau, del conseller o consellera que en tingui encarregat el despatx; tot seguit, els grups que han presentat esmenes a la totalitat poden intervenir per defensar-les per un temps màxim de quinze minuts cada un. Als efectes del debat, es considera que el pressupost del departament inclou també el dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.

c) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per un temps màxim de quinze minuts si només un grup parlamentari havia presentat esmena a la totalitat, o per aquest temps incrementat en cinc minuts més per cada esmena addicional si més d'un grup n'havia presentat.

d) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i els que s'hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de cinc minuts cada un.

e) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur posició per un temps màxim de deu minuts cada un.

f) Un cop finit el debat, s'han de sotmetre a votació les esmenes en la comissió que les ha debatudes.

g) Si una de les comissions acorda el retorn d'una secció, el president o presidenta de la comissió ho ha de comunicar al president o presidenta del Parlament, a fi que la ratificació de l'acord se sotmeti al Ple. Si el Ple ratifica l'acord, la secció pressupostària es té per rebutjada i s'ha de tornar al Govern perquè en presenti una de nova.

h) Si el Govern no retira el projecte de llei de pressupostos, la tramitació del projecte en el Ple resta en suspens fins que el Govern no trameti un nou pressupost de la secció rebutjada i aquest sigui acceptat pel Ple.

Article 122. Els debats de l'articulat i els estats de despeses

1. El debat i la votació en la comissió competent en matèria pressupostària s'han de referir a l'articulat i a l'estat d'autorització de despeses, sens perjudici de l'estudi d'altres documents que acompanyin el projecte de llei del pressupost. La sessió de la comissió en què es té aquest debat sempre és pública.

2. Després de closos els debats de totalitat, es pot passar al debat detallat del text articulat i l'estat de despeses en la comissió competent en matèria pressupostària. A aquest efecte, la mesa de la comissió pot establir directament la relació ordenada d'esmenes presentades sense que calgui el nomenament de ponents. La sessió de la comissió no pot començar abans que hagin transcorregut com a mínim dos dies hàbils sencers des de la data en què la relació ordenada d'esmenes hagi estat distribuïda efectivament entre els grups parlamentaris.

3. Els grups parlamentaris i els diputats poden reservar per a defensar i votar en el Ple les esmenes rebutjades per la comissió.

4. En el debat final en el Ple els grups intervenen per fixar llur posició sobre el conjunt dels treballs fets per la comissió i sobre les esmenes reservades. Cada grup pot intervenir per un temps màxim de vint minuts.


↑ Índex de la unitat

5.3 La pròrroga del pressupost

La pròrroga té la finalitat d’evitar el buit normatiu que es produeix en el cas que no s’aprovi el pressupost.

L’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques diu:

Article 33

En el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat.

La pròrroga del pressupost comporta iniciar l'exercici pressupostari amb els crèdits en fase "provisional". S'ha d'executar amb la màxima prudència, atès que, com que no s'ha aprovat el pressupost definitiu, es pot donar el cas que s'executi en un crèdit que no s'arribarà a aprovar.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 4 | Unitat 6 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats (2007) per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Darreres actualitzacions: Joan Ruiz Culell

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.