Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 6 | Unitat 8 →

7. Estructura del pressupost: classificació de l'estat d'ingressos

7.1 Documentació

7.2 Concepte d'ingrés públic

Són ingressos públics els ingressos que perceben els ens públics, concretament les prestacions pecuniàries derivades de dret públic o de dret privat que els ens públics obtenen per fer front al pagament de les seves despeses públiques.


↑ Índex de la unitat

7.3 Els principis

Els principis fonamentals que caracteritzen el sistema jurídic dels ingressos públics són:

 • El principi d’anualitat: tots els ingressos liquidats durant l’exercici han de figurar en el seu pressupost.
 • El principi de no afectació: els ingressos es destinen al pagament de qualsevol despesa pública. Els ingressos només poden estar afectats a una despesa quan així ho preveu una norma amb rang de llei.
 • El principi de no atresorament: els ingressos públics es destinen a abonar les despeses públiques i, per tant, no poden ser objecte d’atresorament.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina els recursos del Tresor de la Generalitat de Catalunya (art. 202.3):

3. Els recursos de les finances de la Generalitat són constituïts per:

 • a) Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribucions especials i altres tributs propis.
 • b) El rendiment de tots els tributs estatals cedits, d'acord amb el que disposa l'article 201 d'aquest Estatut.
 • c) Els recàrrecs sobre els tributs estatals.
 • d) Els ingressos procedents del Fons de compensació interterritorial i d'altres assignacions establertes per la Constitució, si escau.
 • e) Altres transferències i assignacions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.
 • f) Els ingressos per la percepció dels seus preus públics.
 • g) Els rendiments del patrimoni de la Generalitat.
 • h) Els ingressos de dret privat.
 • i) El producte d'emissió de deute i de les operacions de crèdit.
 • j) Els ingressos procedents de multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
 • k) Els recursos procedents de la Unió Europea i de programes comunitaris.
 • l) Qualsevol altre recurs que pugui establir-se en virtut del que disposen aquest Estatut i la Constitució.


L’òrgan competent per administrar l’estat d’ingressos del pressupost de la Generalitat de Catalunya és el/la conseller/a competent en matèria pressupostària, en nom del Govern de la Generalitat.

En el cas de les entitats autònomes, l’administració dels drets correspon als seus presidents o directors.


↑ Índex de la unitat

7.4 La classificació de l'estat d'ingressos

L’estat d’ingressos del pressupost, com també el de despeses, conté:

Respecte a la classificació funcional, s’ha de dir que, atès que amb caràcter general els ingressos no són finalistes (principi de no afectació), no s’utilitza un criteri funcional per classificar-los. I el mateix podem dir de la classificació territorial.

7.4.1 La classificació orgànica

La classificació orgànica de l’estat d’ingressos presenta una diferència substancial amb la classificació de l’estat de despeses del pressupost: l’estat d’ingressos és únic per als òrgans que configuren el subsector Generalitat (òrgans superiors, departaments del Govern i fons no departamentals).

Guia ràpida de conceptes pressupostaris

Només tenen definida la classificació orgànica els centres gestors integrants del sector públic català que tinguin pressupost d’ingressos propi, tant en el subsector de les administracions públiques com en el subsector empresarial.

 • Entitats autònomes administratives
 • Entitats autònomes comercials i financeres
 • Entitats de dret públic
 • Societats mercantils
 • Consorcis
 • Fundacions

7.4.2 La classificació econòmica

La classificació econòmica de l’estat d’ingressos és similar a la de l'estat de despeses i es compon de:


El codi que defineix la classificació econòmica està format per la lletra I i nou posicions numèriques.

Exemple: I/520.0001.00 Interessos dels comptes corrents

Els capítols

En els ingressos hi trobem nou capítols:

 • Capítol 1. Impostos directes
 • Capítol 2. Impostos indirectes
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials
 • Capítol 6. Alienació d'inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Variacions d’actius financers
 • Capítol 9. Variacions de passius financers


CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

Inclou tot tipus de recursos exigits sense contraprestació (impostos) i que el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu com a conseqüència de la possessió d’un patrimoni, d’increments patrimonials a títol lucratiu o de l’obtenció d’una renda.

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

Inclou tot tipus de recursos exigits sense contraprestació (impostos) i que el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu com a conseqüència de la circulació dels béns o la despesa de la renda.

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

Inclou tot tipus de recursos exigits per la imposició sobre la utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic, en la prestació de serveis o en la realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular el subjecte passiu, quan es produeixin en determinades circumstàncies (Taxes).

Inclou tot tipus de recursos exigits per les contraprestacions pecuniàries obtingudes per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic quan, encara que aquests serveis i aquestes activitats es prestin també pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats (Preus públics).

Inclou tot tipus de recursos exigits per la prestació de serveis que no tinguin la consideració de preus públics, els procedents de la venda de béns, els reintegraments d'operacions de despesa i d’altres.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Inclou les transferències, les subvencions i els ajuts, i s’imputen a l’article corresponent en funció de l’emissor (de la transferència, subvenció o ajut).

 • S’entén per transferència qualsevol aportació dinerària que rebin l’Administració de la Generalitat, les entitats autònomes o altres ens públics dependents o vinculats, i també les corporacions i els ens locals, i que es destini a finançar globalment les operacions corrents de cada ens en l’àmbit propi de les seves competències.
 • S’entén per subvencions i ajuts les aportacions dineràries que rebi l’Administració de la Generalitat de persones físiques o jurídiques per finançar operacions de despesa corrent sense contraprestació directa dels beneficiaris amb finalitats de foment, promoció o protecció.
L’ingrés d’aquest capítol s’ha d’utilitzar per al pagament de despeses corrents, enteses com les despeses compreses entre els capítols 1-4 de l'estat de despeses del pressupost.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

Inclou els ingressos provinents de les rendes de la propietat o patrimoni de l’Administració de la Generalitat i les seves entitats autònomes, així com els derivats de les activitats realitzades en règim de dret privat.

CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

Inclou els ingressos derivats de la venda de capital propietat de la Generalitat de Catalunya, les entitats autònomes i altres ens públics.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Inclou les transferències, les subvencions i els ajuts, i s’imputen a l’article corresponent en funció de l’emissor (de la transferència, subvenció o ajut).

 • S’entén per transferència qualsevol aportació dinerària que rebin l’Administració de la Generalitat, les entitats autònomes o altres ens públics dependents o vinculats, i també les corporacions i ens locals, i que es destinin a finançar globalment les operacions de capital de cada ens en l’àmbit propi de les seves competències.
 • S’entén per subvencions i ajuts les aportacions dineràries que rebi l’Administració de la Generalitat de persones físiques o jurídiques per finançar operacions de capital sense contraprestació directa dels beneficiaris amb finalitats de foment, promoció o protecció.
L’ingrés d’aquest capítol s’ha d’utilitzar per al pagament de despeses de capital, enteses com les despeses compreses en els capítols 6 i 7 de l'estat de despeses del pressupost.

CAPÍTOL 8. VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS

Inclou els ingressos procedents de la venda dels actius financers, els procedents dels reintegraments de préstecs concedits i dels reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes, i els procedents d’aportacions a fons patrimonial i a compte de capital.

CAPÍTOL 9. VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS

Inclou els ingressos obtinguts per l’Administració de la Generalitat, les entitats autònomes i altres ens públics procedents de l’emissió del deute i l’obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com en moneda estrangera, a curt o llarg termini, pel seu import efectiu, minorat, si escau, per les diferències negatives que s’apliquen al capítol 3. Inclou també els ingressos procedents de dipòsits i de fiances rebudes.

Agrupació dels capítols per tipologia d'ingrés

Capítol Descripció Tipologia Procedència
I Impostos directes Ingrés corrent Ingrés no financer
II Impostos indirectes
III Taxes, béns i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
VI Alienació d'inversions reals Ingrés de capital
VII Transferències de capital
VIII Variació d'actius financers Ingrés financer Ingrés financer
IX Variació de passius financers

Els articles

Com en l’estat de despeses, en el d’ingressos l’article constitueix la segona agrupació que es pot efectuar en el codi econòmic i està format per les seves dues primeres posicions. L’article pressupostari significa un nivell superior quant al grau de concreció de la naturalesa de l’ingrés, sobretot si es compara amb el que proporciona el capítol:

 • 10 SOBRE LA RENDA
 • 11 SOBRE EL CAPITAL
 • 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
 • 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT
 • 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS
 • 23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • 29 IMPOSTOS EXTINGITS
 • 30 VENDA DE BÉNS
 • 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS
 • 32 TAXES
 • 34 ALTRES TRIBUTS
 • 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • 38 REINTEGRAMENTS
 • 39 ALTRES INGRESSOS
 • 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL
 • 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
 • 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
 • 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES I D'ALTRES ENTITATS PARTICIPADES
 • 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
 • 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS
 • 47 D'EMPRESES PRIVADES
 • 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS
 • 49 DE L'EXTERIOR
 • 51 INTERESSOS DE BESTRETES, PRÉSTECS I PÒLISSES DE CRÈDIT
 • 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT
 • 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS
 • 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS
 • 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS
 • 61 ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
 • 62 ALIENACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
 • 63 ALIENACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT
 • 64 ALIENACIÓ DE MOBILIARI I ESTRIS
 • 65 ALIENACIÓ D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS
 • 66 ALIENACIÓ DE BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL
 • 67 ALIENACIÓ D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
 • 68 ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT IMMATERIAL I REINTEGRAMENTS
 • 69 APORTACIONS PER ACTUACIONS REALITZADES PER COMPTE DE LA GENERALITAT, DE LES SEVES ENTITATS I D'ALTRES ADMINISTRACIONS
 • 70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL
 • 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
 • 73 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
 • 74 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES I D'ALTRES ENTITATS PARTICIPADES
 • 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
 • 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS
 • 77 D'EMPRESES PRIVADES
 • 78 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS
 • 79 DE L'EXTERIOR
 • 80 REINTEGRAMENT DE DEUTE
 • 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS I BESTRETES
 • 82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
 • 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES
 • 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS
 • 85 ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS
 • 86 REALITZACIÓ D'ALTRES INVERSIONS FINANCERES
 • 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS
 • 89 ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS
 • 90 DEUTE PÚBLIC EN EUROS
 • 91 PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS
 • 92 DEUTE PÚBLIC, PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN DIVISES
 • 93 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS
 • 95 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS

Els conceptes

Continuant amb el procés d’aproximació a la naturalesa dels ingressos, hi ha el concepte pressupostari, format per les tres primeres posicions del codi econòmic. El concepte determina força clarament el tipus d’ingrés a realitzar. A tall d’exemple, es pot dir que, de l’article 40, "Transferències corrents del sector públic estatal", el concepte 402 recull les de l’Administració de l’Estat i el 403, les de les entitats autònomes de l’Estat; o que, de l’article 52, "Interessos de dipòsit", el concepte 520 correspon a interessos de comptes corrents i el 521, a altres interessos de dipòsits, etc.

 • 100 IRPF (tram autonòmic)
 • 105 Impost sobre grans establiments comercials
 • 110 Impost sobre successions i donacions
 • 111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques
 • 112 Impost sobre els habitatges buits
 • 113 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit
 • 200 Impost sobre transmissions patrimonials
 • 201 Impost sobre actes jurídics documentats
 • 202 Impost sobre operacions societàries
 • 210 IVA (participació en l'impost estatal)
 • 220 Impost especial sobre labors del tabac (participació en l'impost estatal)
 • 221 Impost especial sobre alcohols (participació en l'impost estatal)
 • 222 Impost especial sobre hidrocarburs
 • 223 Impost especial sobre energia
 • 224 Impost especial sobre mitjans de transport
 • 226 Liquidacions impostos sobre consums específics
 • 227 Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic
 • 228 Impost sobre provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per la difusió de la cultura digital
 • 229 Impost sobre les begudes amb excés de sucre
 • 231 Impost sobre risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics
 • 232 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria
 • 233 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial
 • 290 Impost sobre el luxe recaptat a destinació
 • 291 Impost sobre el bingo
 • 300 Venda de béns
 • 301 Venda de publicacions
 • 302 Venda de material de rebuig
 • 303 Venda de reprografia
 • 309 Altres vendes
 • 310 Administració i cobrança
 • 311 Drets de matrícula
 • 312 Drets d'allotjament i restauració
 • 313 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres
 • 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària
 • 318 Prestació de serveis d'assistència social
 • 319 Prestació d'altres serveis
 • 320 Taxes
 • 341 Tributs sobre el joc
 • 342 Gravamen de protecció civil
 • 343 Cànon del cicle de l'aigua
 • 344 Fons de gestió de residus
 • 345 Altres tributs
 • 360 Contribucions especials
 • 380 Reintegraments d'exercicis tancats
 • 381 Reintegraments de l'exercici corrent
 • 390 Recàrrecs i multes
 • 391 Altres tributs extingits
 • 392 Recaptació loteries
 • 399 Ingressos diversos
 • 402 De l'Administració de l'Estat
 • 403 D'entitats autònomes de l'Estat
 • 404 De consorcis dependents de l'Estat
 • 405 D'empreses i ens públics de l'Estat
 • 406 De la Seguretat Social
 • 407 De fundacions del sector públic de l'Estat
 • 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament
 • 430 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut
 • 431 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
 • 440 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat
 • 441 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
 • 442 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
 • 443 De fundacions del sector públic de la Generalitat
 • 444 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
 • 445 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
 • 446 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
 • 448 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
 • 449 D'universitats públiques
 • 450 De comunitats autònomes
 • 451 De consorcis dependents d'altres CA
 • 460 D'ajuntaments
 • 461 De consorcis dependents de les corporacions locals
 • 462 De diputacions
 • 463 D'altres ens locals
 • 470 D'empreses privades
 • 480 De famílies
 • 481 De fundacions
 • 482 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
 • 493 De la Unió Europea
 • 499 Altres transferències corrents de l'exterior
 • 510 Interessos de bestretes i préstecs
 • 511 Interessos de pòlisses de crèdit
 • 520 Interessos de comptes corrents
 • 521 Altres interessos de dipòsit
 • 530 Dividends
 • 531 Diferències positives d'operacions financeres
 • 532 Interessos de títols de deute
 • 533 Beneficis derivats de l'alienació d'actius financers
 • 534 Altres ingressos financers
 • 540 Lloguers
 • 541 Aprofitaments agraris, productes de concessions i aprofitaments especials
 • 543 Concessions administratives
 • 544 Altres ingressos patrimonials
 • 600 Alienació de terrenys i béns naturals
 • 610 Alienació d'edificis i altres construccions
 • 620 Alienació de maquinària, instal·lacions i utillatge
 • 630 Alienació de material de transport
 • 640 Alienació de mobiliari i estris
 • 650 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions
 • 660 Alienació de béns destinats a l'ús general
 • 670 Alienació d'altre immobilitzat material
 • 680 Alienació d'immobilitzat immaterial
 • 681 Reintegrament per operacions de capital
 • 682 Aportacions a l'1% cultural
 • 690 Aportacions per actuacions realitzades per compte de la Generalitat
 • 691 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut
 • 693 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats del sector públic de la Generalitat
 • 694 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats participades per la Generalitat
 • 695 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions que participen en l'entitat perceptora
 • 696 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions, empreses i ens
 • 702 De l'Administració de l'Estat
 • 703 D'entitats autònomes de l'Estat
 • 704 De consorcis dependents de l'Estat
 • 705 D'empreses i ens públics de l'Estat
 • 706 De la Seguretat Social
 • 707 De fundacions del sector públic de l'Estat
 • 710 De la Generalitat
 • 730 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut
 • 731 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
 • 740 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat
 • 741 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
 • 742 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
 • 743 De fundacions del sector públic de la Generalitat
 • 744 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
 • 745 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
 • 746 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
 • 748 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
 • 749 D'universitats públiques
 • 750 De comunitats autònomes
 • 751 De consorcis dependents d'altres CA
 • 760 D'ajuntaments
 • 761 De consorcis dependents de les corporacions locals
 • 762 De diputacions
 • 763 D'altres ens locals
 • 770 D'empreses privades
 • 780 De famílies
 • 781 De fundacions
 • 782 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
 • 793 De la Unió Europea
 • 799 Altres transferències de l'exterior
 • 801 Reintegrament de deute en euros
 • 802 Reintegrament de deute en divises
 • 810 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a llarg termini
 • 811 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a curt termini
 • 812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a llarg termini
 • 813 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini
 • 814 Reintegrament de préstecs al personal
 • 820 Devolució de dipòsits
 • 821 Devolució de fiances
 • 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis
 • 831 Aportacions d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut a fons propis
 • 832 Aportacions d'altres entitats del sector públic de la Generalitat a fons propis
 • 834 Aportacions d'altres entitats, classificades AP-SEC de la Generalitat
 • 835 Aportacions extraordinàries de la Generalitat i de la resta del sector públic per compensar pèrdues acumulades d'exercicis anteriors
 • 840 Aportacions del sector públic de l'Estat a fons propis
 • 841 Aportacions del sector públic de Comunitats Autònomes a fons propis
 • 842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis
 • 843 Aportacions d'altres titulars a fons propis
 • 850 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital de societats de la Generalitat
 • 851 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital d'altres societats
 • 852 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa emesa per entitats de la Generalitat
 • 853 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa d'altres entitats
 • 860 Realització d'altres inversions financeres
 • 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors
 • 890 Altres variacions d'actius financers
 • 900 Deute públic en euros
 • 902 Deute formalitzat en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent
 • 910 Préstecs del sector públic a llarg termini
 • 911 Préstecs i altres crèdits del sector públic a curt termini
 • 912 Préstecs de fora del sector públic a llarg termini
 • 913 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini
 • 914 Préstecs del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent
 • 915 Préstecs de fora del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent
 • 920 Deute públic en divises
 • 921 Préstecs en divises
 • 930 Fiances rebudes
 • 931 Dipòsits rebuts
 • 950 Altres variacions de passius financers a llarg termini
 • 951 Altres variacions de passius financers a curt termini

Els subconceptes

L’últim nivell de definició de la naturalesa de l’ingrés és el subconcepte. El subconcepte està format per la quarta, la cinquena, la sisena i la setena posició del codi econòmic i es caracteritza per la seva doble funció:

 • Completar el detall conceptual que ofereix el concepte pressupostari: el subconcepte serveix com a comptador per a cada definició del concepte.

EXEMPLE:

Dins del concepte 321, "Taxes", hi podem trobar:

I/320.0001 Taxes

I/321.0200 Taxes per serveis i activitats de caràcter general

I/321.0201 Taxes per la inscripció a convocatòries de selecció de personal

I/321.0300 Taxes per actuacions comunitàries i cíviques

I/321.0301 Taxes hotels d'entitats

 • Servir d’element diferenciador d’una partida nominativa: les partides nominatives són les que contenen en la seva definició el nom de l'entitat que ha de rebre el crèdit consignat. Si l'entitat aprova els seus pressupostos a través del Parlament i figura en la Llei de pressupostos de la Generalitat, el seu codi orgànic s'utilitza com a subconcepte. És possible que una entitat que no formi part del pressupost de la Generalitat i que, per tant, no disposi de codi orgànic, constitueixi una partida nominativa. En aquest cas, el subconcepte serà del format numerador, com s'acaba de veure ara mateix.

EXEMPLE:

Dins el concepte 430, "D’entitats autònomes administratives de la Generalitat", hi podem trobar:

I/430.6030 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

I/430.6050 A la Institució de les Lletres Catalanes

I/430.6080 A la Biblioteca de Catalunya

I/430.6100 Al Consell Català de l’Esport

Les subaplicacions

Finalment, els dos últims dígits del codi econòmic configuren la subaplicació. Aquests dos dígits serveixen per desglossar un ingrés concret segons els criteris que cada centre gestor pugui establir internament. Es tracta d’un nivell de gestió que no aprova el Parlament.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 6 | Unitat 8 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts han estat elaborats per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.