Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Principis pressupostaris

4.1 Definició

Hem d'entendre els principis pressupostaris com les regles o els criteris generals als quals s’han ajustar l’elaboració i l’execució del pressupost. Aquests principis apareixen en la legislació i els més representatius, agrupats per àmbits, són:

 • Àmbit formal
  • Principi de legalitat i reserva de llei
 • Àmbit material
  • Principi d'equilibri
  • Principi d'unitat i universalitat
  • Principi d'especialitat
   • Qualitativa
   • Quantitativa
   • Temporal
  • Principi de no afectació dels ingressos
 • Àmbit temporal
  • Principi d'anualitat


↑ Índex de la unitat

4.2 Principi de legalitat i reserva de llei

El principi de legalitat, de competència legislativa, és, sens dubte, el principi pressupostari fonamental. El pressupost és un acte legislatiu, una llei que dona eficàcia i valor jurídic al procés de presa de decisions polítiques i a la seva assignació de recursos econòmics.

Per què cal una llei per aprovar el pressupost?

El pressupost està finançat amb els diners que aporten tots els ciutadans (a través d'impostos personals o bé a través d'impostos sobre l'activitat empresarial). Atès que l'origen dels fons dineraris són els ciutadans, només aquests poden autoritzar el Govern a realitzar un pla de despesa. El Parlament representa la veu de tots els ciutadans i, per aquest motiu, el Govern ha de presentar el pressupost a la Cambra, perquè els representants dels ciutadans aprovin el pla de despesa mitjançant l'únic mecanisme que es pot utilitzar: una llei. Si el pressupost s'aprovés mitjançant un decret, no estaria autoritzat per la ciutadania que el finança.

La reserva de llei es defineix a l'article 55.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, on s'especifica que és el Parlament qui ha d'aprovar la llei de pressupostos.

El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. És la seu on s’expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el debat polític.

L’article 32 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya diu:

El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació.


↑ Índex de la unitat

4.3 Principi d'equilibri

L’article 27.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que els ingressos i les despeses han d’estar equilibrats en el moment de l’aprovació del pressupost. És a dir, el total de l’estat d’ingressos ha de coincidir amb el total de l’estat de despeses.

Article 27.2. El pressupost de la Generalitat de Catalunya ha d'aprovar-se equilibrat entre l'estat d'ingressos i l'estat de despeses.

La Llei general d’estabilitat pressupostària (Llei 18/2001, de 12 de desembre) i la llei orgànica que la complementa dins l’àmbit autonòmic (Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre) afegeixen el concepte d’estabilitat, entès com un equilibri entre els ingressos i les despeses no financeres.


↑ Índex de la unitat

4.4 Principi d'unitat i universalitat

Principi d’unitat

L'article 212 de l’Estatut d'autonomia estableix que el pressupost de la Generalitat és únic, és a dir, que inclou totes les despeses i tots els ingressos tant dels òrgans que configuren el subsector de la Generalitat (òrgans superiors, departaments i fons no departamentals) com dels ens que configuren tots els altres subsectors (Servei Català de la Salut, ICS i ICASS; entitats autònomes administratives; entitats autònomes comercials i financeres; entitats de dret públic; societats mercantils; consorcis, i fundacions).

Subsectors:
 • Generalitat de Catalunya
 • Servei Català de la Salut, ICS i ICASS
 • Entitats autònomes administratives
 • Entitats autònomes comercials i financeres
 • Entitats de dret públic
 • Societats mercantils
 • Consorcis
 • Fundacions

La unitat del pressupost també fa referència al fet que només s'aprovarà un únic pressupost per exercici, de manera que no és possible la presentació de pressupostos complementaris.

L’article 55 de la mateixa disposició, en la lletra b, parla del principi d’unitat de caixa, materialitzat en la Tresoreria de la Generalitat, i diu:

b) Servir el principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els cabals i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries (tot i que el principi d'unitat aplicat a la caixa és un principi de gestió de la tresoreria, no del pressupost).

Principi d’universalitat

L’Estatut d'autonomia (art. 212) i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (art. 29.1) estableixen que el pressupost de la Generalitat ha d'incloure la totalitat de les despeses i els ingressos de la Generalitat, així com els de les entitats autònomes i empreses públiques.


↑ Índex de la unitat

4.5 Principi de no afectació dels ingressos

L'article 8 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que "els ingressos de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i empreses públiques es destinen a satisfer el conjunt de les obligacions respectives, llevat que per mitjà d'una llei s’estableixi l’afectació d’alguns recursos a finalitats determinades".

El principi de no afectació dels ingressos diu que el conjunt dels ingressos garanteix l'execució del conjunt de les despeses.
En canvi, el concepte d'afectació significa la destinació d'un ingrés al finançament exclusiu d'una determinada despesa per mitjà d'una llei.


↑ Índex de la unitat

4.6 Principi d'especialitat

El principi d’especialitat, recollit en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (art. 35.1 i 2, i 38.1), expressa les limitacions que el poder legislatiu imposa al poder executiu:

Especialitat qualitativa

Els crèdits pressupostaris únicament es poden utilitzar amb la finalitat per a la qual s’han aprovat, és a dir, per a la naturalesa de la seva destinació (material d'oficina, aigua, manteniment…).

Article 35.1. Els crèdits per a despeses es destinaran a la finalitat exclusiva que en motiva la dotació.

Especialitat quantitativa

Els crèdits tenen caràcter limitador. No es poden adquirir compromisos de despesa per un import superior als imports consignats a cada crèdit pressupostari. Per crèdit pressupostari cal entendre cadascun dels conjunts de partides que compleixen les regles que determina l’article 4 de la Llei X/2023, les quals permeten vincular els imports dotats a cada partida pressupostària per formar un crèdit pressupostari o una bossa de vinculació (el concepte de crèdit pressupostari o bossa de vinculació s'explica a la unitat 9.1 d'aquests materials).

Article 35.2. Els crèdits consignats als estats de despeses del pressupost tenen un abast limitatiu i, en conseqüència, no es podran adquirir compromisos en quantia superior als seus imports.

Especialitat temporal

A càrrec dels crèdits consignats en el pressupost tan sols es poden contreure obligacions derivades de despeses que s’efectuïn durant l’exercici pressupostari.

Article 38.1. A càrrec dels crèdits consignats al pressupost tan sols es poden contreure obligacions derivades de despeses que s'efectuïn durant l'any natural de l'exercici pressupostari.


↑ Índex de la unitat

4.7 Principi d'anualitat

L'article 21.1 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes determina el principi d’anualitat.

Los presupuestos de las comunidades autónomas tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas comunidades.

I l'article 28 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya diu:

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i s’imputaran:
a) Els drets liquidats durant aquell any mateix, encara que procedeixin d’exercicis anteriors.
b) Les obligacions reconegudes fins al 31 de gener de l’any següent, corresponents a qualsevol mena de despeses efectuades abans d’acabar l’exercici pressupostari amb càrrec als crèdits respectius.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 3 | Unitat 5 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats (2007) per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Darreres actualitzacions: Joan Ruiz Culell

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.