Saltar al contingut principal

Gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Nombre de lectures: 0

← Unitat 1 | Unitat 3 →

2. Normativa pressupostària

2.1 Estatut d'autonomia de Catalunya

Article 212:

“El pressupost de la Generalitat té caràcter anual, és únic i inclou totes les despeses i tots els ingressos de la Generalitat, i també els dels organismes, les institucions i les empreses que en depenen. Correspon al Govern d'elaborar i executar el pressupost, i al Parlament, d'examinar-lo, esmenar-lo, aprovar-lo i controlar-lo. La llei de pressupostos no pot crear tributs, però pot modificar-ne si una llei tributària substantiva així ho estableix.”


↑ Índex de la unitat

2.2 Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes

L’article 21 especifica que els pressupostos de les comunitats autònomes tenen caràcter anual i el mateix període que els de l’Estat, i que s’hi inclouen la totalitat de les despeses i els ingressos dels organismes i les entitats que les integren.

També especifica que si els pressupostos no s’aproven abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, queden automàticament prorrogats els anteriors.

Finalment, regula que els pressupostos de les comunitats autònomes han de ser elaborats amb uns criteris homogenis per poder consolidar-los amb els de l’Estat.


↑ Índex de la unitat

2.3 Llei general pressupostària

La Llei general pressupostària, de la mateixa manera que les altres lleis sobre finances, segueix la definició que al seu dia va formular Neumark, el qual va considerar el pressupost com el resum sistemàtic i xifrat, periodificat, de les despeses previstes i els ingressos estimats.

L’article 32 defineix el pressupost com l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets i les obligacions que ha de liquidar durant l’exercici cadascun dels òrgans i les entitats que formen part de sector públic estatal.

L’article 33.2 afegeix:

“2. Els pressupostos generals de l'Estat determinen:

a) Les obligacions econòmiques que, com a màxim, poden reconèixer els subjectes que esmenta el paràgraf a) de l'apartat anterior.

b) Els drets a reconèixer durant l'exercici corresponent pels ens esmentats en el paràgraf anterior.”

[…]


↑ Índex de la unitat

2.4 Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

L’article 27 defineix més acuradament el pressupost de la Generalitat:

"1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya constitueix l’expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer la Generalitat i les seves entitats autònomes, i dels drets que poden liquidar-se durant l’exercici corresponent.

2. El pressupost de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar-se equilibrat entre l’estat d’ingressos i l’estat de despeses."

L’article 28 determina que el pressupost ha de coincidir amb l’any natural i l’article 29 especifica que el pressupost de la Generalitat ha d'incloure la totalitat de les seves despeses i ingressos.

Una altra característica que s’ha de remarcar està indicada a l’article 34.1, que diu que els ingressos i les obligacions reconegudes s’hauran d’aplicar al pressupost pel seu import íntegre.

Finalment, cal destacar el que indica l’article 35 sobre el fet que els crèdits per a despeses s’han de destinar a la finalitat exclusiva expressada explícitament en el pressupost i que, a més, tenen un abast limitador, per la qual cosa no es poden adquirir compromisos en una quantia superior als seus imports.


↑ Índex de la unitat

2.5 Ordre ECF/241/2005, de 31 de maig, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006

L’elaboració del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006 va estar marcada per un canvi important en la forma d’entendre el pressupost. Fins a la publicació de l’Ordre ECF/241/2005, el pressupost es definia com una expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions i dels drets que podien reconèixer la Generalitat i les seves entitats autònomes durant l’exercici. Ara, en canvi, sorgeix una nova forma d'entendre el pressupost, que en l'Ordre s'entén com “l'instrument a través del qual s'explicita l'estratègia política del Govern, definida mitjançant un procés de presa de decisions i assignació de recursos a partir de les relacions entre les forces polítiques i socials del país”.

A partir de l'exercici 2006, el pressupost deixa de ser una expressió xifrada i sistematitzada dels recursos econòmics i es converteix en un instrument de gestió.

Aquesta Ordre, a més, emmarca els pressupostos de la Generalitat de Catalunya en les normatives europea i espanyola en matèria d’estabilitat pressupostària, que exigeixen a les administracions públiques, d’acord amb la normativa del sistema europeu de comptes (SEC-95), l'objectiu d'aconseguir el dèficit públic zero i que l’Administració pública que no l’assoleixi hagi d’elaborar un pla de sanejament amb un horitzó de compliment a mitjà termini. En el cas de la Generalitat de Catalunya, existeix un pla de sanejament mitjançant el qual el 2008 s'haurà d'haver arribat al dèficit zero.


↑ Índex de la unitat

2.6 ORDRE ECO/135/2022, de 8 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023

2.7 LLEI 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats (2007) per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.

Darreres actualitzacions: Joan Ruiz Culell

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de l'usuari edar i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.