turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Estat de l’activitat subvencional de la Generalitat de Catalunya registrada al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya

Nombre de lectures: 0

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions mitjançant l’aportació d’un informe d’auditoria

Nombre de lectures: 0

L'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), estableix que la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius establerts en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de documentar de la manera que es determini reglamentàriament …

per llegir-ne més

Resum del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

Nombre de lectures: 0

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’un any i mig de tramitació, el Reglament …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (2a part)

Nombre de lectures: 0

Conseqüències de la dilació del procediment administratiu

Sens perjudici de l’anul·labilitat del procediment de revocació, convé analitzar les conseqüències que pot tenir el prolongament del procediment administratiu en el temps i, especialment, el de revocació en tant que procediment de gravamen. 1)

Les situacions de prolongament perjudiquen els …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (1a part)

Nombre de lectures: 0

La concessió dels ajuts i les subvencions s’incardina en el procediment administratiu regulat en el títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), en el capítol II del títol preliminar …

per llegir-ne més

La modificació de la regulació del delicte de frau de subvencions

Nombre de lectures: 0

El delicte d’obtenció fraudulenta de subvencions està regulat en l’actual Codi penal (CP), aprovat per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, modificat en aquest delicte recentment per la Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, de transposició de directives de la Unió Europea en …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i ajuts (2a part)

Nombre de lectures: 0

En aquesta segona part de l’apunt es tractaran específicament els criteris aprovats el 22 d’octubre de 2019.

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert disposa en la introducció que “Aquest document –criteris- té per objecte establir criteris en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i en …

per llegir-ne més

Transparència: un plus en els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert en les subvencions i els ajuts (1a part)

Nombre de lectures: 0

En dos apunts es tractaran un dels aspectes de la transparència, específicament s’analitzaran les obligacions de publicitat activa que estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, però des del punt de vista de les …

per llegir-ne més

Competència de l'ens concedent en la fase de justificació de les subvencions

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt es tracta un tema destacat, com és el procediment de revisió i la justificació per part de l'ens concedent, i específicament la competència d'aquest en la fase de justificació de les subvencions, contextualitzant primer el marc normatiu estatal i després el català.

Des del punt …

per llegir-ne més

Les entitats col·laboradores i les seves problemàtiques

Nombre de lectures: 0

El principi de racionalització i d'agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió, juntament amb el de cooperació, col·laboració i coordinació entre administracions públiques, constitueixen principis generals d'actuació de les administracions, d'acord amb les lletres d i k de l'apartat 1 de …

per llegir-ne més

Torna a munt