Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Garanties en matèria de subvencions

Nombre de lectures: 0

Les garanties tenen com a objectiu assegurar els fons públics que es lliuren als beneficiaris i, si escau, a les entitats col·laboradores, sense haver d'acudir al procediment de reintegrament, així com el compliment de les obligacions que assumeixen les dues parts.

La Llei 38/2003, general de subvencions …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part I)

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt tracta qüestions que poden ser d’interès i que han plantejat discrepàncies d'interpretació i en les quals mitjançant el procediment del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem s’ha fixat doctrina pel …

per llegir-ne més

La publicitat i la transparència de les subvencions i la col·lisió de drets

Nombre de lectures: 0

El fet de rebre una subvenció o un ajut és una actuació administrativa que, ja sigui amb la finalitat de foment o amb la finalitat d’auxiliar una situació personal o d’altra naturalesa determinada, comporta efectes de diferent índole fruit, entre d’altres, del compliment dels principis que regeixen …

per llegir-ne més

Qui, com i quan es controlen les subvencions als partits polítics

Nombre de lectures: 0

En l'apunt del mes anterior sobre les subvencions als partits polítics es va posar de manifest que aquestes subvencions estan excloses, d'acord amb l'article 4, de l'àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tant, el marc regulador …

per llegir-ne més

La clau de volta en el còmput del termini per interposar un recurs contenciós administratiu durant el mes d’agost

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de les aportacions que s'han dut a terme en aquest espai temàtic, aquest article tractarà una qüestió que pot ser d’interès i que ha plantejat discrepàncies a l'hora d'interpretar-lo: el còmput del termini de dos mesos per interposar el recurs contenciós administratiu, segons …

per llegir-ne més

La manca de declaració de caducitat del procediment de reintegrament. Comentaris a les sentències del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2021 i 12 de gener de 2022

Nombre de lectures: 0

L’article 42 de la Llei general de subvencions (LGS), que regula el reintegrament, ens diu que es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius –per tant, per l’actual Llei 39/2015 i per la Llei catalana 26/2010–, sens perjudici de les especialitats que s'estableixen en …

per llegir-ne més

Subvencions a partits polítics

Nombre de lectures: 0

És ben cert que la lectura dels diaris oficials tant de l'Estat (BOE) com dels de les comunitats autònomes no és una tasca engrescadora però moltes vegades dona llum a qüestions que tenen un abast que supera els mers règims jurídics de les matèries que tracten.

N'és un …

per llegir-ne més

Els ajuts d'estat

Nombre de lectures: 0

A la Unió Europea les subvencions i els ajuts són molt importants. De fet, han esdevingut un instrument transcendental per poder dur a terme les diferents polítiques europees. Des de l’inici es va regular la naturalesa dels ajuts i de les subvencions estatals per protegir el mercat comú de …

per llegir-ne més

Drets i obligacions dels beneficiaris durant la realització del control financer de subvencions

Nombre de lectures: 0

L’article 3.5 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, estableix que l'òrgan interventor ha d'exercir el control sobre les entitats col·laboradores i els beneficiaris de subvencions …

per llegir-ne més

Torna a munt