Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Execució i subcontractació de l’activitat subvencionada

Nombre de lectures: 0

L’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), regula, entre d'altres, les següents obligacions dels beneficiaris de subvencions:

“a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de …

per llegir-ne més

Les reclamacions pel no atorgament o per la denegació de subvencions (part I)

Nombre de lectures: 0

Les expectatives sobre la recepció d’un ajut públic generen, a vegades, una sèrie de conflictes, sobretot quan s’han fet inversions lligades a subvencions esperades i no atorgades -que s’accentua quan l’Administració ha anat efectuant aportacions a un determinat projecte. Aquests conflictes se solen vehicular a través …

per llegir-ne més

El conflicte d'interès en les subvencions finançades amb fons europeus Next Generation

Nombre de lectures: 0

En l’apunt anterior que vaig elaborar per a aquest espai, vaig tractar el marc jurídic aplicable als projectes que s’executaven mitjançant subvencions finançades amb els coneguts fons Next Generation, d’acord amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents …

per llegir-ne més

Procediment d'ajornament o fraccionament del reintegrament de subvencions

Nombre de lectures: 0

En apunts anteriors d'aquest espai temàtic s'han descrit les causes del reintegrament de les subvencions que es regulen en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i en l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de …

per llegir-ne més

Principis rectors de la gestió de les subvencions

Nombre de lectures: 0

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), conté les disposicions generals en matèria de subvencions. Delimita en el primer capítol l’àmbit objectiu i subjectiu de la LGS i, en el segon, les disposicions comunes en què s’estableixen, entre d …

per llegir-ne més

Afectacions a les subvencions de les lleis de pressupostos del 2022 i a les mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Nombre de lectures: 0

Tradicionalment, al final de cada exercici, les lleis d’acompanyament dels pressupostos o de les mesures generen un element normativitzador, quasi a mig camí de les lleis òmnibus, que recullen un conjunt de disposicions modificadores de normes preexistents en la praxi tant de matèria econòmica com no.

En el cas …

per llegir-ne més

Execució dels projectes Next Generation mitjançant subvencions

Nombre de lectures: 0

L’exposició de motius del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next Generation) assenyala: “Després de la declaració per l …

per llegir-ne més

Les subvencions pluriennals

Nombre de lectures: 0

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula sota la rúbrica "Disposicions generals" els requisits essencials de l’atorgament de les subvencions per les administracions públiques, prèvia aprovació de les corresponents bases reguladores, que són les següents:

  • La competència de l …

per llegir-ne més

La responsabilitat comptable en matèria de subvencions

Nombre de lectures: 0

Aquest apunt vol posar una mica de llum en el concepte de responsabilitat comptable, que malauradament està d'actualitat en els mitjans de comunicació, en concret, la responsabilitat comptable en matèria de subvencions.

El Tribunal de Comptes té dues funcions: la funció fiscalitzadora i la funció d'enjudiciament comptable. En …

per llegir-ne més

Reintegrament de subvencions (part II)

Nombre de lectures: 0

En l'apunt anterior es van tractar els supòsits de reintegrament de subvencions establertes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i les causes materials de reintegrament establertes en l'article 37.1: amagar els requisits, no efectuar …

per llegir-ne més

Torna a munt