Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Els ajuts directes per donar suport a la solvència i reduir l'endeutament del sector privat

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, aprova un paquet de mesures per un import d’11.000 milions d’euros d’ajuts públics estatals: 7.000 milions en ajuts …

per llegir-ne més

Donació o subvenció?

Nombre de lectures: 0

Comencem amb un embarbussament: algunes donacions o cessions poden ser qualificades com a subvencions i algunes subvencions es qualifiquen erròniament com a donacions o cessions, però ni totes les subvencions es poden qualificar com a subvencions ni totes les donacions o cessions es poden qualificar com a donacions o cessions …

per llegir-ne més

Despeses subvencionables

Nombre de lectures: 0

L’article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, LGS), regula àmpliament les despeses subvencionables, i les defineix com les despeses que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es duen a terme en el termini establert per …

per llegir-ne més

Els plans estratègics de subvencions

Nombre de lectures: 0

El títol preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula les disposicions generals de la concessió de subvencions per les administracions públiques. Concretament, en l'article 8.1 del capítol II, de caràcter bàsic i relatiu a les disposicions comunes a les subvencions …

per llegir-ne més

Les exclusions en l'àmbit de les subvencions

Nombre de lectures: 0

Tradicionalment, en l'àmbit de les activitats de foment, es plantegen dubtes sobre els supòsits que es poden encabir dins la categoria de la subvenció o de l'ajut, i a vegades es confon amb el fet que determinats casos s'excloguin de l'àmbit de la Llei general de …

per llegir-ne més

Els ens locals i el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya

Nombre de lectures: 0

Ha passat poc més d'un any des de l’aprovació del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Per donar un pas més perquè el RAISC doni compliment efectiu a la normativa catalana en …

per llegir-ne més

Obligacions dels beneficiaris de subvencions, controls sobre el compliment de les obligacions i conseqüències de l'incompliment

Nombre de lectures: 0

Una part important de l’activitat financera de les administracions públiques es canalitza a través de subvencions, amb l’objecte de donar resposta a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades, i serveix com un instrument per fomentar les activitats d’utilitat pública o interès general …

per llegir-ne més

Subvenció i contracte de patrocini publicitari, similituds i diferències

Nombre de lectures: 0

La subvenció i el contracte de patrocini publicitari són figures que generen dificultats de delimitació. És important conèixer-ne les diferències, atès que comportarà l’aplicació d’una norma o d'una altra, l’òrgan competent, el règim de fiscalització i fins i tot els informes que cal incorporar a l …

per llegir-ne més

Les subvencions dels contractes públics

Nombre de lectures: 0

Les actuacions administratives es regeixen per procediments de tipus eminentment formalista, plasmats en normes integrants de règims jurídics que regulen i detallen de forma exhaustiva els tràmits que cal dur a terme perquè aquestes actuacions es considerin ajustades a dret. Un dels paradigmes d'aquestes actuacions, el configuren les activitats …

per llegir-ne més

Riscos en l'àmbit de les subvencions de les administracions locals

Nombre de lectures: 0

El bon funcionament de les administracions públiques requereix un sistema de control adequat, i aquest s’exerceix sobre diferents aspectes, com ara el financer, és a dir, sobre els ingressos i les despeses públiques.

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, regula el règim jurídic del control intern …

per llegir-ne més

Torna a munt