turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Acreditació i validesa: El certificat tributari i les declaracions responsables en dos àmbits específics de les subvencions

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt es tractarà un dels aspectes que afecta els beneficiaris d’una subvenció pública, que és l’acreditació i el període de validesa de les certificacions i les declaracions responsables emeses pels beneficiaris. Específicament tractarem el compliment dels requisits de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb …

per llegir-ne més

Les 2 F i les 2 P: la fase declarativa i la recordatòria i el període voluntari i el de constrenyiment o executiu en les subvencions de revocació o reintegrament

Nombre de lectures: 0

Aquest apunt és una continuació del que es va publicar el dia 25 d'abril de 2019 en aquest mateix Espai temàtic de gestió i control de subvencions i ajuts, amb el títol “Les 4 R: revocació, reintegrament, requeriment previ i reducció automàtica”, en el qual es manifestava que, d …

per llegir-ne més

Subcontractació de l’actuació subvencionada amb persones o entitats vinculades al beneficiari

Nombre de lectures: 0

El capítol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), regula la gestió i la justificació del beneficiari i, si escau, l'entitat col·laboradora de les subvencions atorgades. Es disposa expressament la possibilitat que el beneficiari pugui concertar amb tercers l'execució de …

per llegir-ne més

Diferència entre ajut i subvenció

Nombre de lectures: 0

La importància de les mesures administratives de foment que s'apliquen en els diferents camps en què els poders públics han d'exercir les seves competències, resulta inqüestionable, atès que han esdevingut un instrument de política social i econòmica.

La concessió d'ajuts i subvencions constitueix una actuació administrativa generalitzada …

per llegir-ne més

Plans estratègics de subvencions: entre l'idealisme i el realisme

Nombre de lectures: 0

En el marc general de l'equilibri pressupostari i tenint en compte el sostre de despesa, que impedeix gastar per sobre d’uns límits màxims i impel·leix a gastar millor, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) té per objectiu traslladar els …

per llegir-ne més

Control posterior de les subvencions electorals

Nombre de lectures: 0

El mes d'abril es van celebrar eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i el passat diumenge 26 de maig, el "superdiumenge electoral", eleccions europees i municipals, i algunes assemblees autonòmiques també van elegir els seus representants.

Les candidatures que van obtenir representació en el Parlament Europeu, en …

per llegir-ne més

Obligacions que imposa la Llei de transparència respecte de les subvencions

Nombre de lectures: 0

La transparència és un dels principis que regeix l’actuació de les administracions públiques i el seu sector públic, i es configura, al seu torn, com un dret que tenen els ciutadans de conèixer les decisions de les institucions públiques en qüestions com qui ha format part d’aquesta presa …

per llegir-ne més

Execució de l'actuació subvencionada: execució pressupostària i compromisos plurianuals

Nombre de lectures: 0

L’article 34.1.b de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), estableix que “amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es poden contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

Nombre de lectures: 0

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Novetats sobre la regulació de la Base de Dades Nacional de Subvencions

Nombre de lectures: 0

El passat 19 d’abril va entrar en vigor el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, el qual estableix la informació que cal enviar a aquesta base …

per llegir-ne més

Torna a munt