Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (i part III)

Nombre de lectures: 0

Per tancar les reflexions que s’han exposat en aquesta sèrie de tres apunts, es planteja la controvèrsia respecte si la superació del límit en l’àmbit de les subvencions de la UE com a causa de reintegrament segons l’article 37.1.h de la LGS i l’aplicació …

per llegir-ne més

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part II)

Nombre de lectures: 0

Alguns aspectes innovadors de la Llei general de subvencions

La Llei general de subvencions (LGS) recull i sistematitza conceptes dispersos entre diverses normatives de tot nivell i afegeix les pràctiques administratives generalitzades per a la gestió de les subvencions. De fet representa un esforç notable del seu equip redactor, amb …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (part II)

Nombre de lectures: 0

En aquesta segona part, abordarem una qüestió de rellevància en l'àmbit de les obligacions de justificació i comprovació de les subvencions, com és la compatibilitat, o incompatibilitat, de les ajudes i subvencions amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals …

per llegir-ne més

Vint anys de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (part I)

Nombre de lectures: 0

Ens trobem a les portes del vintè aniversari de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), que va ser publicada al BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, i va entrar en vigor tres mesos després de la publicació, amb un termini d …

per llegir-ne més

Verificació i comprovació: compatibilitat entre subvencions concurrents i el reintegrament de l'excés obtingut a debat (part I)

Nombre de lectures: 0

La sèrie d’apunts que iniciem aquí té com a finalitat reflectir algunes de les dificultats que els òrgans de gestió es poden trobar en la fase de verificació i comprovació derivada de la normativa i la seva aplicació.

La LGS, a l'article 14, assenyala com a obligacions del …

per llegir-ne més

Novetats en els requisits per tenir la condició de beneficiari de subvencions

Nombre de lectures: 0

El 19 d’octubre de 2022 i el 30 de juny de 2023 van entrar en vigor dues modificacions de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), introduïdes, respectivament, per l’article 11 de la Llei 18/2022, de creació i creixement d’empreses, i l'article …

per llegir-ne més

El recurs extraordinari de revisió: l'error del sol·licitant d'una subvenció

Nombre de lectures: 0

El recurs extraordinari de revisió, la regulació substantiva del qual es troba en els articles 125 i 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), té caràcter extraordinari i només és procedent per causes taxades, les quals són definides …

per llegir-ne més

Dels lliuraments de fons de l'Administració de la Generalitat a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

Els lliuraments de fons que fa l’Administració de la Generalitat a altres administracions, i en particular en el cas que s’analitza, als ens locals i el seu sector públic, comporten, per se, certes confusions en la determinació de la seva naturalesa jurídica.

A vegades costa concloure si ens …

per llegir-ne més

La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts

Nombre de lectures: 0

"Demano un ajut i només he de presentar una declaració responsable en què manifesto que ho compleixo tot." Aquesta frase, pronunciada recurrentment pels ciutadans, és una veritat a mitges, ja que la seva correspondència en la realitat jurídica administrativa i, en concret, en l’àmbit de les subvencions és una …

per llegir-ne més

Sentència de 23 de gener de 2023: canvi de criteri del Tribunal Suprem sobre la caducitat del procediment de reintegrament de subvencions

Nombre de lectures: 0

A l'apunt del 16 de setembre de 2022 s'analitzava el supòsit enjudiciat a la Sentència de 19 de febrer de 2021 (rec. 3929/2020) del Tribunal Suprem. Segons aquesta Sentència, l’Administració no va dictar cap resolució de fons en el primer procediment, i abans del transcurs dels …

per llegir-ne més

Torna a munt