Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

L’acció de nul·litat contra l’atorgament d’una subvenció en l’àmbit local, problemes pràctics i conseqüències

Nombre de lectures: 0

La declaració de nul·litat de ple dret comporta l’eliminació d’actes administratius per raó de la seva contradicció amb l’ordenament jurídic. La tècnica de declaració de nul·litat de ple dret, mitjançant la revisió d’ofici, obeeix en el nostre sistema a criteris i motius que són …

per llegir-ne més

Nova Ordre VEH/79/2020, de justificació de subvencions

Nombre de lectures: 0

En data 15 de juny de 2020 ha estat publicada l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

La citada Ordre està integrada per un article únic -que …

per llegir-ne més

La COVID-19 i els ajuts de la Unió Europea

Nombre de lectures: 0

En aquests dies difícils per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, s'estan aplicant mesures per pal·liar-ne els efectes desfavorables, que de ben segur s'estendran més enllà de la durada de l'estat d'alarma, i malauradament ja estan afectant a tots els àmbits de la …

per llegir-ne més

Ajuts i subvencions durant la situació de crisi provocada per la COVID-19: les facultats extraordinàries de l'alcaldia i la suspensió de terminis

Nombre de lectures: 0

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Uns dies després, el 14 de març, mitjançant el Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma, i s'han anat succeint …

per llegir-ne més

Mesures en matèria de subvencions i ajuts per fer front a la COVID-19

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix en les disposicions addicionals tercera i quarta la suspensió dels termes i terminis per tramitar els procediments administratius …

per llegir-ne més

Naturalesa dels plans estratègics de subvencions de les entitats locals i problemàtica derivada de la seva manca

Nombre de lectures: 0

Trobem la regulació del pla estratègic de subvencions (en endavant, PES) en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i en els articles 10-15 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la …

per llegir-ne més

Estat de l’activitat subvencional de la Generalitat de Catalunya registrada al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya

Nombre de lectures: 0

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions mitjançant l’aportació d’un informe d’auditoria

Nombre de lectures: 0

L'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant LGS), estableix que la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius establerts en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de documentar de la manera que es determini reglamentàriament …

per llegir-ne més

Resum del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

Nombre de lectures: 0

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’un any i mig de tramitació, el Reglament …

per llegir-ne més

Possibles conseqüències de la dilació en la tramitació dels procediments de revocació i/o reintegrament fruit d'un control financer (2a part)

Nombre de lectures: 0

Conseqüències de la dilació del procediment administratiu

Sens perjudici de l’anul·labilitat del procediment de revocació, convé analitzar les conseqüències que pot tenir el prolongament del procediment administratiu en el temps i, especialment, el de revocació en tant que procediment de gravamen. 1)

Les situacions de prolongament perjudiquen els …

per llegir-ne més

Torna a munt