Saltar al contingut principal
turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

L'auditoria de subvencions a l'àmbit local

Nombre de lectures: 0

L’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, introdueix per primera vegada, per a l’execució de les funcions de control financer en la modalitat d’auditoria pública, la possibilitat …

per llegir-ne més

La detecció del conflicte d'interessos en subvencions i ajuts: ha vingut per quedar-se?

Nombre de lectures: 0

Us heu preguntat mai per què determinades persones no poden participar en procediments de concessió de subvencions i ajuts, o bé per què algunes persones no en poden ser beneficiàries?

La raó que respon als motius d’aquests casos és el conflicte d’interessos. El conflicte d’interessos és atribuïble …

per llegir-ne més

Marc normatiu i objectius dels plans estratègics de subvencions

Nombre de lectures: 0

L'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, fixa com un dels principis que ha de respectar l’Administració pública en la seva actuació planificar i dirigir per objectius i controlar la gestió i l'avaluació dels resultats de les …

per llegir-ne més

La gestió de subvencions: poc intel·ligent, molt artificial

Nombre de lectures: 0

Ara que està tant en boca de tothom la utilització de la intel·ligència artificial en els diferents àmbits de la nostra societat (tothom parla dels bots conversacionals, col·loquialment anomenats "assistents de veu", com chatGPT o Dall-E), ens hem d’acostumar, en els àmbits de l’Administració, que les …

per llegir-ne més

El requeriment previ a l’expedient de revocació d’una subvenció, una condició indispensable

Nombre de lectures: 0

Aquest any, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), arribarà als vint anys, fet destacable davant de la mutabilitat del nostre dret positiu, que algunes vegades exhibeix una capacitat derogatòria apreciable, abans, fins i tot, de disposar d’un desenvolupament reglamentari.

La LGS funciona com …

per llegir-ne més

Afectació de les baixes en les licitacions: comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022

Nombre de lectures: 0

La Sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2022 (rec. 920/2021) analitza una situació interessant.

En el supòsit enjudiciat per aquesta Sentència, una comunitat autònoma va acordar revocar i reintegrar una subvenció atorgada a un ajuntament per executar una obra, atès que les bases establien que quan …

per llegir-ne més

Dret d'accés a la informació de subvencions i ajuts

Nombre de lectures: 0

Les dades i la informació que contenen els expedients de subvencions i ajuts tenen un doble tractament, atès que, d'una banda, s'han de publicar d’acord amb els mandats establerts per les normes que regulen les obligacions de publicitat i transparència i, de l'altra, s’hi ha …

per llegir-ne més

Garanties en matèria de subvencions

Nombre de lectures: 0

Les garanties tenen com a objectiu assegurar els fons públics que es lliuren als beneficiaris i, si escau, a les entitats col·laboradores, sense haver d'acudir al procediment de reintegrament, així com el compliment de les obligacions que assumeixen les dues parts.

La Llei 38/2003, general de subvencions …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part II)

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de l'apunt anterior publicat en aquest espai temàtic sobre el tema de la caducitat en els expedients de reintegraments de subvencions, comentarem el que ha indicat la jurisprudència sobre aquesta qüestió. Seguirem amb el plantejament d’exposar la problemàtica des d’una vessant pràctica per facilitar …

per llegir-ne més

La caducitat, la jurisprudència i les conseqüències en els expedients de reintegrament de les subvencions (part I)

Nombre de lectures: 0

Com a continuació de les aportacions que s’han fet en aquest espai temàtic, aquest apunt tracta qüestions que poden ser d’interès i que han plantejat discrepàncies d'interpretació i en les quals mitjançant el procediment del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem s’ha fixat doctrina pel …

per llegir-ne més

Torna a munt