turisme

Gestió i control de subvencions i ajuts

Diferència entre ajut i subvenció

Nombre de lectures: 0

La importància de les mesures administratives de foment que s'apliquen en els diferents camps en què els poders públics han d'exercir les seves competències, resulta inqüestionable, atès que han esdevingut un instrument de política social i econòmica.

La concessió d'ajuts i subvencions constitueix una actuació administrativa generalitzada …

per llegir-ne més

Plans estratègics de subvencions: entre l'idealisme i el realisme

Nombre de lectures: 0

En el marc general de l'equilibri pressupostari i tenint en compte el sostre de despesa, que impedeix gastar per sobre d’uns límits màxims i impel·leix a gastar millor, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) té per objectiu traslladar els …

per llegir-ne més

Control posterior de les subvencions electorals

Nombre de lectures: 0

El mes d'abril es van celebrar eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i el passat diumenge 26 de maig, el "superdiumenge electoral", eleccions europees i municipals, i algunes assemblees autonòmiques també van elegir els seus representants.

Les candidatures que van obtenir representació en el Parlament Europeu, en …

per llegir-ne més

Obligacions que imposa la Llei de transparència respecte de les subvencions

Nombre de lectures: 0

La transparència és un dels principis que regeix l’actuació de les administracions públiques i el seu sector públic, i es configura, al seu torn, com un dret que tenen els ciutadans de conèixer les decisions de les institucions públiques en qüestions com qui ha format part d’aquesta presa …

per llegir-ne més

Execució de l'actuació subvencionada: execució pressupostària i compromisos plurianuals

Nombre de lectures: 0

L’article 34.1.b de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), estableix que “amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es poden contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que …

per llegir-ne més

Utilització recurrent del procediment de concessió directa de subvencions

Nombre de lectures: 0

El títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) regula els diferents procediments de concessió de les subvencions. Dins d’aquest títol es distingeix, bàsicament, dos règims:

  • El de concurrència competitiva, amb compliment dels principis de rang legal de concurrència i publicitat, regulat …

per llegir-ne més

Novetats sobre la regulació de la Base de Dades Nacional de Subvencions

Nombre de lectures: 0

El passat 19 d’abril va entrar en vigor el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, el qual estableix la informació que cal enviar a aquesta base …

per llegir-ne més

Les 4 R: revocació, reintegrament, requeriment previ i reducció automàtica

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt ens referirem a l’àmbit subvencional des de la perspectiva de la Generalitat de Catalunya, deixant de banda les subvencions a l’Administració local i les finançades amb fons de la Unió Europea, específicament en una fase concreta com és el procediment de revocació o reintegrament, les …

per llegir-ne més

Justificació de les subvencions

Nombre de lectures: 0

La justificació de les subvencions atorgades es fonamenta en l’obligació de justificació inherent al maneig i a la custòdia de cabals públics. La Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional (Secció 4), en la Sentència de 15 d’abril de 2015, assenyala en aquest sentit “[…] la necesidad de un …

per llegir-ne més

Observacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) respecte dels treballs de revisió de les ordenances generals de subvencions de diferents ens locals de Catalunya

Nombre de lectures: 0

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) va ser creada per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, i va ser la pionera en el sistema institucional de l’Estat espanyol. Es tracta d’una institució independent adscrita al Parlament de Catalunya, a qui ret comptes, que té …

per llegir-ne més

Torna a munt